همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

محورهاي همايش:

- بررسي تاثير روشهاي نوين آبياري در بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزي
- كاربرد روشهاي به زراعي و به نژادي با هدف كاهش ميزان مصرف آب در كشاورزي
- كاربرد نانوفناوري، زيست فناوري و ساير فناوري هاي نوين در مديريت بهينه مصرف آب در  
    كشاورزي
- بررسي روابط ميزان و نحوه مصرف نهاده هاي غير آبي نظير كودها و سموم بر بازده آبي
- ارائه روش هاي نوين مديريت مزرعه شامل اعمال تناوب، آيش،  كشت هاي مخلوط و شيوه 
    هاي مشابه با جهت گيري حفظ و استفاده بهينه از منابع آبي در سطوح استاني و كشوري
- بررسي نقش آب در كشاورزي پايدار
-بررسي نقش متغيرهاي اقتصادي در روند مصرف آب در كشاورزي
-نقش بخش هاي مختلف حكومتي، نهادهاي مدني، نهادهاي مردم نهاد، تعاوني ها و اتحاديه 
    هاي كشاورزي در مديريت نهادهاي آبي
-بررسي نظام هاي قانوني و حقوقي منطقه اي و بين المللي تعيين ميزان حق آبه و تاثير آن 
    بر تغيير الگوي آبياري
- رابطه پايداري مصرف آب و پايداري محيط زيست
- نقش آموزش هاي رسمي، غير رسمي و عوامل روانشناختي در جهت ايجاد و حفظ الگوي 
      استفاده پايدار از منابع آبي
- استفاده از هرزآب ها، پساب هاي تصفيه شده و منابع آبي غير معمول در دسترس و قابل 
      حصول
- نقش و تاثير رسانه هاي ديداري، شنيداري و ديجيتال در ترويج الگوي مصرف آب بهينه
- مكانيزاسيون و مديريت مصرف آب
- سازه هاي آبي و تجهيزات آبياري و كاهش ميزان مصرف آب
- بررسي روند تغييرات خشك سالي و تر سالي در اقليم هاي مختلف و تاثبر آن در مديريت بهينه آب

 

نظرات