کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

محورهاي كنفرانس:

-مديريت و برنامه ريزي استراتژيك شركتهاي بزرگ
-مديريت سلامت
-رهبري سازماني
-كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
-مديريت نوآوري
-مديريت تكنولوژي و نوآوري
-مديريت استعداد و چالش هاي آينده
-يادگيري سازماني و الگوهاي ان
-بازاريابي اسلامي
-كانالهاي بازاريابي و توزيع
-مديريت و بازاريابي برند
-ارزيابي عملكرد نيروي انساني
-اخلاق در سازمان
-مسئوليت اجتماعي سازمان
-مديريت زنجيره تامين
-مديريت خرد در روابط سازماني
-رضايت مشتري و الگوهاي آن  
-تحول سازماني

نظرات