سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب

سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب

محورهاي سمپوزيوم:

-آلودگي آب و خاك
-تصفيه آب و فاضلاب
-مديريت مواد زائد جامد و خطرناك
-آلودگي هوا
-آلودگي صوتي نور و ارتعاشات
-مدلسازي عددي مسائل زيست محيطي
-آلودگي زيست محيطي سواحل دريا
-آلودگي تشعشعي
-آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني
-مسائل زيست محيطي مخازن سد ها
-روش هاي پيشرفته كنترل آلاينده ها
-انرژي و محيط زيست
-حقوق و قوانين مدني در محيط زيست
-ارزيابي هاي زيست محيط
-اقتصاد محيط زيست
-كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست
-زيست فناوريهاي محيط زيست
-مهندسي مسائل زيست محيطي تالابها
-بهداشت ايمني و محيط زيست(HSE)


پذيرش مقاله در كليه بخش هاي مرتبط با منابع آب از جمله:
-مديريت جامع منابع آب
-مديريت و بهره برداري از مخازن
-ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب
-مدل سازي هيدرولوژيك حوزه هاي آبريز
-هيدرولوژي برف و مدل هاي برفابي
-مدل سازي و كنترل سيلاب 
-مديريت و پايش خشكسالي
-كاربرد RS و GIS در منابع آب
-كاربرد هوش مصنوعي در منابع آب
-مدل سازي و مديريت آب هاي زيرزميني
-مديريت عرضه و تقاضاي آب
-روش هاي صرفه جويي در مصرف آب
-ارزيابي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح هاي منابع آب

 

 

نظرات