دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

اهداف كنفرانس:

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته در علوم تربيتي و روانشاسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

- اهتمام ويژه انديشمندان به ضرورت فرهنگ توسعه پايدار و توسعه آموزش و پژوهش علوم تربيتي و روانشاسي در فضاي تمام الكترونيك

- راه اندازي دبيرخانه دائمي كنفرانس و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران

- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف

- جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي مرتبط به اهميت استفاده از دستاوردهاي نوين در بهينه سازي فعاليتها و توجه به مقوله توسعه پايدار

-بررسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي و در جامعه و ارائه راهبردهاي نوين در اين حوزه

- ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه در زمينه تعليم و تربيت صحيح و اسلامي

-دستيابي به راهكارهاي مناسب توسعه پايدار در بخش علوم تربيتي و روانشاسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

 

 

محورهاي كنفرانس:

 علوم تربيتي

-تعليم و تربيت اسلامي

-برنامه ريزي آموزشي

-آموزش در پرورش ابتداي

-آموزش پيش دبستاني

-تكنولوژي آموزشي

-برنامه ريزي درسي

-تحقيقات آموزشي

-مديريت آموزشي

- آموزش الكترونيك

-اخلاق اسلامي

 علوم روانشناسي

-روانشاسي باليني

-روانشناسي تربيتي

-روانشناسي شخصيت

-روانشناسي صنعتي و سازماني

-روانشناسي عمومي

-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)

-فلسفه تعليم و تربيت

-برنامه ريزي درسي

-روانشناسي سلامت

-روانشناسي وآموزش كودكان استثناي

 علوم اجتماعي و فرهنگي

-پژوهش علوم اجتماعي

-علوم ارتباطات اجتماعي

-مطالعات زنان و خانواده

-مردم شناسي

-جامعه شناسي

-جمعيت شناسي

-مددكاري اجتماعي

-برنامه ريزي رفاه اجتماعي

- مطالعات راهبردي فرهنگ

-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي

 محور ويژه

- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و مديريت جهادي

- علوم تربيتي و توسعه پايدار

- علوم روانشناسي و توسعه پايدار

- علوم اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار

-ساير مباحث مرتبط

 

نظرات