دومین همایش ملی آب، انسان و زمین

دومین همایش ملی آب، انسان و زمین

محورهاي همايش:

. آب و زاينده رود
. بحران آب در ايران
. آب و آبخيزداري
. آب و حقوق
.آب و كانون­هاي مدني
.  آب و سياست
.  آب و اقتصاد
.  آب و فرهنگ
.  آب و جمعيت
. آب و جابجايي هاي جمعيتي
. آب ،تكنولوژي و فن آوري هاي نوين
. آب و امنيت
. آب و اقليم
. آب و تغيير ات اقليم
. آب و چشم انداز زمين
. آب و چالش هاي آينده
. آب و گردشگري
. آب و محيط زيست
. آب و مديريت
. آب و مديريت آبخيزداري
. مديريت تقاضا و مصرف آب
. آب و بحرانهاي محيطي
. آب و كشاورزي
. آب و سلامت
. آب و شهر
. آب و صنعت
. آب و معماري
. آب و سازه­هاي آبي
. آب و زمين شناسي
. آب و فناوري
. آب و روابط محلي، ملي و بين المللي
. روش هاي كاهش نياز آب در مصارف كشاورزي، شهري و صنعتي
. آب و فناوري
. آب و خاك
. آب و آلودگي
. آب و بازيافت آب
. آب و فناوري هاي نو
. آب و...

نظرات