دومین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

دومین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

محورهاي همايش:

- شخصيت و ساختار

- شخصيت و فرهنگ

- شخصيت و آموزش

- شخصيت و خانواده

- شخصيت و سنجش

- شخصيت و ورزش

- شخصيت و هنر

- شخصيت و تكنولوژي

- شخصيت ومهاجرت

- شخصيت شهرنشيني

- شخصيت و سازمانها

- شخصيت و جنبه هاي باليني

- شخصيت و روان شناسي مثبت

-شخصيت و رفتارهاي پرخطر

-شخصيت و سبك زندگي سالم

نظرات