اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

محورهاي كنفرانس:

مديريت
-مديريت دانش(KM)
-مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين (NPA)
-مديريت بازرگاني
-مديريت صنعتي
-مديريت اجرايي
-تجارت الكترونيك
-مديريت گردشگري و جهانگردي 
-مديريت منابع انساني (HRM) ، مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي ( EHRM) 
-تحول فرهنگي و اخلاقي در سيستم هاي مديريت اطلاعات
- نقش برقراري ارتباطات مؤثر با ذينفعان در پذيرش فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك 
-چالش هاي فرا روي مديريت  و افق هاي نوين در مديريت 
-يادگيري سازماني ، سازمان يادگيرنده و سازمان ياد دهنده
-سازماندهي و اصلاح روش ها و تشكيلات
-بررسي تاثيرات توانمند سازي سرمايه انساني ، فرهنگ سازماني  و مديريت استعداد در مديريت تحول 
- مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري،نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمان ها
-مديريت و كارآفريني ، دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين ؛ دانشگاه نسل سوم 
مديريت بيمه
-مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان 
-بازاريابي و بازارسازي ؛ روش ها ، الگوها ، رويكردها ، موانع و راهكارها 
-مديريت مالي
-مديريت استراتژيك
-نقش مديريت جهادي در همسويي سياست هاي سازمان ها و برنامه هاي كلان كشور و افزايش توليدملي
-مديريت رفتار و مديريت زمان در سازمان ها و شركت ها
-توانمند سازي منابع انساني، مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
-مديريت سرمايه فكري توسعه پايدار 
-مديريت امور بانكي
-سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني
-كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
-مديريت امور فرهنگي  و مديريت رسانه 
-هوش هيجاني و هوش معنوي
-مديريت آموزش عالي
-مديريت شهري
-مديريت خدمات بهداشتي و درماني
-مديريت محيط زيست
-مديريت ريسك ، مديريت بحران ، رهبري و مديريت رفتار سازماني 
-خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني 
-اخلاق حرفه اي و رضايتمندي شغلي و تحول نظام اداري  
-مديريت اسلامي
-ارزيابي عملكرد كاركنان
-و ساير موضوعات مرتبط با مديريت

اقتصاد
-نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي 
-كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني 
-كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري
-اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه  
-راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
-اقتصاد پول و بانكداري
-اقتصاد صنعتي و بازرگاني
-اقتصاد حمل و نقل
-اقتصاد نفت و گاز
-توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
-توزيع درآمد و عدالت اقتصادي
-اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها
-مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي
-شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي
-فرهنگ اقتصاد مقاومتي ( فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و ...)
-اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
-بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
-رشد و توسعه اقتصادي
-اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
-اقتصاد در شرايط تحريم
-اقتصاد و مديريت ورزشي 
-اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي
-توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي

حسابداري 
-حسابداري دولتي و پاسخگويي
-سيستم هاي اطلاعات حسابداري
-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
-كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-حسابداري منابع انساني
-حسابداري سرمايه فكري
-حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاغات
-قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 
-حسابداري محيط زيست
-يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
-لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
-اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي
-مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
-تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
-روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها
-استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
-نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري
-كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري
-نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي
-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
-حسابرسي وچالش هاي پيش رو
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

علوم تربيتي 
-علوم تربيتي و علوم اجتماعي
-آموزش و پرورش ؛ خلاقيت و هوشمندسازي 
-آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان 
-نقش و جايگاه دانشگاه فرهنگيان در تربيت انسان دانايي محور
-دانشگاه فرهنگيان و احياي علوم انساني اسلامي ،بصيرت افزايي و تحقق سند تحول بنيادين 
-دانشگاه فرهنگيان و فناوري هاي نوين آموزشي و تقويت هويت ديني و ملي 
-روش هاي ياددهي و يادگيري 
-تعليم و تربيت ديني و پيشرفت تحصيلي 
-روش هاي نوين تدريس 
-فضاي آموزشي ، هدايت تحصيلي و جلوگيري از افت تحصيلي 
-آموزش پيش‌دبستاني
-آموزش ابتدايي
-برنامه ريزي آموزشي
-مديريت آموزشي
-تحقيقات آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تكنولوژي آموزشي
-كاربرد آموزش الكترونيك در علوم تربيتي
-كاربرد علوم تربيتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
-نقش برخورداري از جو سازماني حمايت كننده در پرورش ايده هاي خلاقانه 
-علوم تربييتي ،خانواده و تحصيل
-جامعه شناسي و علوم تربيتي
-روانشناسي و علوم تربيتي
-تبيين اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام 
-بررسي تطبيقي رابطه تربيت ديني و تربيت اخلاقي با نگرش اسلامي 
-نقش اسلامي سازي متون درسي در دروني شدن ارزش ها 
-علوم اجتماعي و علوم تربيتي و مثلث طلايي صنعت ، دانشگاه و جامعه 
-علوم اسلامي و علوم تربيتي و رويكردهاي نوين پژوهشي 

نظرات