سعیده بردباری

سعیده بردباری ، گوینده و مجری صحنه همایشها ،سمینارهاو جشنواره ها

کشوری- مسلط به اجرای دوزبانه فارسی و ترکی - آشنا به زبان عربی و انگلیسی

نظرات