دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

محورهاي همايش:

 - فناوريهاي نوين و پاك در محيط زيست

- محيط زيست

- محيط زيست طبيعي

- محيط زيست انساني

- محيط زيست خشكي

- محيط زيست آبي (دريايي، آب شيرين، رودخانه،تالاب ها و مانداب ها و ...)

- مهندسي محيط زيست

- مديريت محيط زيست

- آموزش محيط زيست

- فناوريهاي نوين در كشاورزي

- اكولوژِي و فيزيولوژِي

- زيست فناوري

- نانو زيست فناوري

- مدلسازي

- زراعت و اصلاح نباتات

- تنش هاي زيستي و غير زيستي

- علوم و تكنولوژِي بذر

- تغيير اقليم 

- امنيت و سلامت غذا

 

نظرات