همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی

همایش ملی رویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

- شناخت عوامل موثر بر بازاريابي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي
- شناخت عوامل موثر بر بازاريابي صنعتي درراستاي اقتصاد مقاومتي
- شناخت عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده در راستاي اقتصاد مقاومتي
- شناخت عوامل موثر بر مديريت استراتژيك در راستاي اقتصاد مقاومتي
- شناخت عوامل موثر بر مديريت منابع انساني در راستاي اقتصاد مقاومتي
- تمامي تجربيات علمي مديران دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي
- شناخت عوامل موثر بر بازارها و نهادهاي مالي و ساير ابعاد مديريتي در راستاي اقتصاد مقاومتي

 

نظرات