نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

محورهاي كنفرانس

مديريت استراتژيك:       
.    مديريت استراتژيك دانش
.    مديريت استراتژيك بازار
.    مديريت استراتژيك برند
.    مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
.    مديريت تحولات استراتژيك
.    مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركود
.    تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت
.    رويكردها و  مدل¬هاي مديريت استراتژيك
.    رويكردهاي ارزيابي ريسك و  مديريت استرتژيك ريسك
.    انواع استراتژي هاي رقابتي كسب و كار
.    تحليل وضعيت در برنامه ريزي استراتژيك
.    رهبري و مديريت استراتژيك
.    رابطه مديريت بر مبناي هدف با مديريت استراتژيك
.    رابطه مديريت كيفيت فراگير (TQM) با مديريت استراتژيك
.    ارزيابي عملكرد در مديريت استراتژيك
.    انواع كنترل در مديريت استراتژيك
.    طراحي خط مشي مناسب براي كنترل استراتژيك
.    ملاحظات استراتژيك مديريت تكنولوژي و نوآوري
.    ملاحظات استراتژيك مديريت كسب و كارهاي كوچك و كارآفريني
.    نقش كارآفرين به عنوان استراتژيست
.    مديريت استراتژيك براي بخش دولتي
.    مفاهيم، تئوري ها و مدل هاي كارآفريني و نوآوري استراتژيك
.    استراتژي هاي كارآفريني و نوآوري استراتژيك 

كارآفريني:
.    مفاهيم، تئوري ها و مدل هاي كارآفريني و نوآوري استراتژيك
.    كارآفريني فردي، سازماني، اجتماعي
.    فرهنگ كارآفريني و نوآوري استراتژيك
.    الزامات، چالشها و فرصت هاي استقرار كارآفريني استراتژيك 
.    توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
.    كارآفريني و نوآوري در كسب و كار ها 
.    بررسي فضاي كسب و كار ايران براي كارآفريني
.    ويژگي هاي فردي كارآفرينان و پرورش كارآفرينان سازماني
.    نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت جامعه
.    شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف
.    كارآفريني و صنعت توريسم 
.    كارآفريني فرهنگي
.    كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات 
.    مديريت كارآفريني و نيازهاي اجتماعي كارآفرينان
.    نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كشور
.    كاستي ها و قابليت هاي كارآفريني در كشور
.    نقش قوانين كارآفريني در كشور
.    نقش زنان در كارآفريني
.    بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري
.    نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار
.    تهديدها و فرصت هاي حاكم بر فضاي كسب و كار
.    رويكردهاي توسعه نوآورانه فرهنگ كارآفريني
.    مدل هاي نوين كسب و كار
.    رويكرد هاي تداوم كسب و كار
.    كار آفريني و تعالي سازماني، كيفيت و بهره وري

 اشتغال
.    فرصت ها و چالش هاي اشتغال در ايران
.    فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه‌ساز اشتغال در كشور
.    بازار كار، بهره وري نيروي كار و ارزيابي عوامل اصلي مؤثر بر بيكاري در كشور
.    بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نقش آن در ايجاد اشتغال
.    بررسي اثرات ناشي از اجراي طرح بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده در كاهش نرخ بيكاري
.    كسب و كار خانگي و اهميت آن در اقتصاد ايران
.    تاثير نظام گردشگري بر كارآفريني و توسعه ملي 
.   ويژگيهاي فردي كارآفرينان و پرورش كارآفرينان سازماني
.    فلسفه كسب و كار با رهيـافت‏هاي سرمايه فكري
.    معمـاري سـامـانه‏ مديريت سرمايه فكـري

 مديريت منابع انساني:
.    مديريت كاركنان دانشور
.    مديريت استراتژيك منابع انساني
.    مديريت منابع انساني الكترونيك
.    توسعه منابع انساني در گذر از بحرانهاي مديريتي و سازماني
.    جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزيت ها و چالشها
.    شايسته گزيني و شايسته پروري
.    بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها
.    مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها
.    مديريت عملكرد منابع انساني
.    نوآوري فردي و سازماني در توسعه منابع انساني
.    اثربخشي فعاليتهاي منابع انساني 
.    بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني
.    مديريت منابع انساني در شركتهاي هولدينگ
.    مدلهاي راه اندازي كسب و كارهاي دانش بنيان
.    نوآوري در فرآيندهاي سازماني(مديريت منابع انساني، مديريت دانش، ساختار سازماني، مديريت عملكرد و...)      

 نوآوري، خلاقيت و كارآفريني: 
.    گردشگري و نقش آن در كارآفريني و توسعه پايدار
.    مديريت و نقش آن در نوآوري هاي تكنولوژيك و كارآفريني
.    سياستگذاري بازرگاني در سطح ملي و نقش آن در كارآفريني
.    مديريت كسب و كار و نقش آن در عرصه ملي و بين المللي
.    كارآفريني و سرمايه فكري
.    هدايت و رهبري در كارآفريني
.    كارآفريني و تعالي سازماني
.    مديريت در سطح جهاني و تماس با دنياي معاصر
.    خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
.    كارآفريني و مديريت سيستمها و فناوري اطلاعات
.    نقش رويكردهاي نوين بازاريابي در كارآفريني
.    كارآفريني و تاثير آن در تحول نظام اداري
.    راهكارهاي توسعه و فرهنگ كارآفريني در سازمان ها
.    نو آوري به عنوان ابزار كسب مزيت رقابتي
.    نقش و جايگاه نوآوري در توليد و بازاريابي
.    چالشهاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
.    فرصتها و چالشهاي اشتغال
.    نقش دانشگاهها، مراكز پژوهشي، مراكز رشد، پاركهاي علم و فناورزي و شركتهاي دانش بنيان در توسعه كار آفريني
.    ظرفيتهاي منابع طبيعي و محيط زيست مناطق مرزي براي كارآفريني و توسعه

نظرات