نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

محورهاي همايش:

مديريت آموزشي:

-اصول مديريت آموزشي
-مديريت آموزش عمومي
-مديريت آموزش عالي
-كاركردهاي مديريت آموزشي
-الزامات مديريت آموزشي
-فلسفه علم و روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي
-سياستگذاري آموزشي
-مباني اقتصادي مديريت آموزشي
-نظارت و راهنمايي در فرآيندهاي آموزشي
-نظام هاي طبقه بندي در مديريت آموزشي
-رهبري آموزشي
-جامعه شناسي آموزش
-ماهيت كارآفريني در مديريت آموزشي
-روش هاي نوين آموزشي
-اصول، نظريه ها و يافته هاي علمي آموزشي
-الزامات مديريت آموزش در سازمان هاي پيشرو
-چالشهاي مديريت آموزشي در ايجاد شايستگي كاركنان
-داده كاوي و پردازش داده در مديريت آموزشي
-ارزيابي و اندازه گيري مديريت آموزشي
مديريت آموزشي و حوزه هاي سازماني
-جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به مديريت دانش
-بررسي دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهاي مختلف در زمينه مديريت دانش
-تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه هاي وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
-چگونگي شناخت عوامل فرهنگي،اجتماعي و تربيتي در رابطه با مسئوليت مديريت در مديريت آموزشي
-تاثير مهارت در كاربرد اصول و فنون مديريت آموزشي
-شناخت اصول و فنون و مفاهيم مديريت عمومي و مديريت آموزشي
-تاثير نظارت و كنترل در مديريت آموزشي
-چكونگي پي‌ريزي مبنايي منطقي براي مديريت اسلامي با رويكردي به مديريت آموزشي
-مديريت آموزشي به عنوان قلمروي حرفه اي
-ويژگي‌هاي مديريت آموزشي
-چالش نوين در مديريت آموزشي
-نقش مديريت آموزشي تخصصي در اثربخشي نظام آموزش و پرورش


سازمان هاي آموزشي:
-تئوري هاي سازمان و مديريت در آموزش
-مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي
-استراتژي هاي رهبري اثربخش در سازمان هاي آموزشي
-آموزش و بهسازي منابع انساني
-مديريت مالي سازمان هاي آموزشي
-مديريت آموزش كاركنان
-عناصر سازماني در مديريت آموزشي
-سازمان هاي آموزشي متمركز و نامتمركز
-اصول مديريت علمي در سازمان هاي آموزشي
-تبيين رفتار در سازمان هاي آموزشي
-تاثير مكاتب و نظريه هاي سازمان و مديريت بر مديريت آموزشي
-ويژگي هاي محيط هاي آموزشي
-الزامات مديريت آموزشي در سازمان
-مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي
-مديريت آموزشي تطبيقي
-نظام هاي نوين آموزشي 
-نظريه هاي يادگيري و الگوهاي نوين تدريس
-روش هاي فعال ياددهي و يادگيري
- يازسنجي آموزشي مبتني بر شايستگي هاي سازماني
-شناخت و تبيين در توسعه شايستگي هاي منابع انساني
-شايستگي مورد نياز در دستيابي به اهداف سازماني در شرايط بحران
-آسيب شناسي نياز سنجي آموزشي سازمان ها
-بررسي موانع ايجاد نوآوري در سازمان هاي آموزشي
-رهبري اخلاقي در سازمان هاي آموزشي
-نقش توسعه منابع انساني در تغيير و نوآوري سازمان‌هاي آموزشي
-راهكارهاي جهاني شدن و تحولات استراتژيك در مديريت و سازمان هاي آموزشي
-معضلات و الگوي راهبردي ترويج اخلاق در سازمان هاي آموزشي
-بررسي عامل هاي مؤثربرتمايل اعضاي سازمان هاي فرهنگي- آموزشي براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
-اعتبارسنجي سازمان هاي آموزشي
 

كيفيت آموزشي:
-راهكارهاي بهبود مستمر برنامه ريزي آموزشي
-مديريت كيفيت آموزش
-سنجش كيفيت آموزشي
-سنجش اثربخشي آموزشي
-سنجش محتواي آموزشي
-تجزيه و تحليل سيستم هاي مديريت آموزشي
-ارزيابي مدرسين
-برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت
-راهكارهاي كاربردي بهبود مستمر برنامه ريزي آموزشي در توسعه شايستگي ها
-شناسايي موانع و چالشهاي متداول پيش رو در اجراي برنامه هاي آموزشي


فناوري آموزشي:
-فناوري اطلاعات در سيستم هاي آموزشي
-كلاس هاي غيرمتعارف
-فناوري هاي نوين آموزشي
-مديريت آموزشي و شبكه ها
-آشنايي با فناوري پورتال و كاربردهاي آن
-فناوري آموزشي در تربيت بدني و چالشهاي فرارو
-مديريت بازار فناوري ؛ راهكار اصلي توسعه درون زاي فناوري
-بازنگري در آموزش مفاهيم فناوري اطلاعات و سيستم ها
-مديريت راهبردي فناوري بر اساس چرخه ي عمر فناوري
-تكنولوژي آموزشي و نقش آن در برنامه هاي آموزشي ترويجي
-تكنولوژي آموزشي و نقش آن در برنامه هاي آموزشي ترويجي
-نوين‌گرايي در سيستم‌هاي آموزشي عصر فناوري اطلاعات

نظرات