کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

محورهاي كنفرانس:

كشاورزي و توسعه پايدار:
تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي
ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك
علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
ميوه هاي مناطق معتدله
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي
شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
به زراعتي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي
نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها
نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار
نقش
 IT در كشاورزي و توسعه پايدار

 منابع طبيعي و توسعه پايدار:
مباحث نوين در منابع طبيعي 
تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي
استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي
روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك:
آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري
مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي
حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب
مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك
نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار
تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه
روشهاي مصرف كود در خاك
هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي
اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي
پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات:
محصولات تراريخته
بانك ژن و ذخاير ژنتيكي
زراعت و اصلاح نباتات
روشهاي جديد به نژادي در گياهان
بيوتكنولوژي ، كشت بافت

مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي:
صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال
بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن
بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي
مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

علوم صنايع غذايي:
مباحث نوين در علوم صنايع غذايي
علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي
بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي
بهداشت غذايي و مسمويت غذايي
فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي
ميكروب شناسي مواد غذايي

علوم دامي و دامپزشكي:
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار
تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور
كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور
مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي
فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور
نقش تكنيك¬هاي توليد مثلي در توليدات دامي
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي
كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام
جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

علوم شيلات و آبزيان:
كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان
نقش آبزي پروري در توسعه پايدار
تكثير و پرورش آبزيان
بهداشت و بيماري هاي آبزيان
صيد و بهره برداري

توليدات گياهي و علوم باغباني:
كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي
ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي
تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني
بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني
كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي
گياهشناسي و گياهان دارويي باغي 
روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني
هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني
الگوهاي كشت در باغباني و عمليات پس از برداشت
مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر
سازه هاي گلخانه اي ، كود و تغذيه در باغباني 
به نژادي گياهان باغي و كاربردهاي نانو در باغباني 
مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و مديريت آفات در گياهان باغي 
كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

 علوم زراعت:
تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت
كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت
مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي
تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت
زراعت ملكولي ، مدل سازي در زراعت ، اگروتروريسم
روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي 
فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت
 
علوم جنگل و مرتع:
علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع
روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع
جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل
سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع
جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
آناليز و ارزيابي وروش هاي بررسي پوشش گياهي مراتع
اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع
مديريت چراي دام و سيستم هاي رمه گرداني 
كيفيت و ارزش غذائي گياهان مرتعي در تغذيه دام
محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري
مسائل اقتصادي و اجتماعي مراتع ، اقتصاد مرتع

نانو تكنولوژي در كشاوزي:
نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان
كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي
نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي
نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي
نانو حسگرها و نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي
نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي 
كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

بيابان و بيابان زدايي:
ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني
بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها
اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان
كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي
بيابانزايي و توسعه پايدار
خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني
 
مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت:
زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي
آتش سوزي در جنگل ها و مراتع
خشكسالي و تغييرات اقليمي
طوفان ، صاعقه و ريزگرد
كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي
نقش مديريت سوانح طبيعي در توسعه پايدار
اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت
حيات وحش و استفاده چند منظوره

مديريت انرژي و توسعه پايدار:
انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... )
انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي و محيط زيست
سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي
سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي
روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن
نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن 
تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران
بومي سازي فن آوري استحصال انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمدv 

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست:
نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار
آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي
نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي, منابع طبيعي و محيط زيست

تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي:
نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم
تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي و چالش منابع آب
اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي
تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت
اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي
پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم
اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات
توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم
قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

زيست بوم پايدار و توسعه:
محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار
پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي
حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار
ارزش گذاري اقتصادي و حسابداري سبز زيست بوم ها
شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي
مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار
صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

محيط زيست انساني و توسعه پايدار
مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني
استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست
آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي
مديريت انرژي ، گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست
تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت
كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار
مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري ، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )

محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار:
تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي 
جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي 

محيط زيست ، هوا و صوت:
پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك
ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا
شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

محيط زيست ،آب و فاضلاب:
انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن
مهندسي آب و فاضلاب
فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير
مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
اثرات زيست محيطي افت آب هاي زيرزميني
استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:
فضاي سبز و محيط زيست شهري
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست ، شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار:
گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري
گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي
مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري
استانداردسازي خدمات گردشگري
زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته
گردشگري به عنوان صنعت جايگزين
نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري
گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري
رويكردهاي نوين در صنعت گردشگري
فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري
اكوتوريسم و گردشگري معاصر
گردشگري و انرژي هاي نو و پايدار
آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران
ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري
موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري
نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور
گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست
مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري
گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي
گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي
گردشگري در سواحل ، گردشگري و امنيت
گردشگري درمناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
تغييرات آب و هوايي و گردشگري 
گردشگري مذهبي ، فرهنگي
گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار
گردشگري الكترونيك ، گردشگري و جهاني شدن 
گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري
گردشگري وموسيقي هاي محلي
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
آموزش و تورگرداني گردشگري
گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... )

نظرات