کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران و توسعه پايدار 
- مديريت ساخت و اجرا 
- تكنولوژي بتن 
- روش هاي عددي در مهندسي عمران 
- ژئوتكنيك و معدن 
- راه و ترابري 
- سيستم هاي گيس با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران 
- هيدروليك ، منابع آب 
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك 
- مهندسي تونل براي نواحي شهري 
- محيط زيست 
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان 
- اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران 
- رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران 
- مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب 
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران 
- كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي 
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان 

 مهندسي سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي 
- مهندسي ارزش 
- سازه هاي زير زميني 
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي 
- مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي 
- توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها 
- هماهنگي شكلي سازه و معماري 
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها 
- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه 
- سازه هاي غير ساختماني و صنعتي 
- كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها 
- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري 
- تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي 
- ايمني سازه در معادن زير زميني 
- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها 
- مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري
 
 مهندسي معماري و توسعه پايدار 
- معماري و هويت شهري 
- روش ها و فناوري هاي نو در در معماري 
- معماري پايدار 
- سبك شناسي معماري 
- نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه 
- نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار 
- انرژي هاي نو در معماري 
- الگوهاي معماري بومي 
- گرافيك شهري و معماري خياباني 
- تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار 
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار 
- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر 
- تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار 
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند 
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي 
- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري 
- معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري 

مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري 
- طراحي هندسي معابر 
- شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري 
- ابنيه فني و تاسيسات شهري 
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار 
- آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري 
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل 
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهر سازي 
- روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر) 
- سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها 
- حمل و نقل غير موتوري 
- ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك 
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل 
- مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل 
- حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل 
- قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك 
- آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك

برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري 
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري 
- حقوق شهري 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- طراحي شهري 
- مديريت شهري 
- برنامه ريزي كالبدي شهري 
- مشاركت در امور شهري 
- مديريت پروژه هاي شهري 
- مديريت بحران 
- نماهاي شهري 
- بهسازي و نوسازي شهري 
- بهسازي و نوسازي شهري 
- گردشگري شهري 
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري 

 مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار 
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار 
- بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها) 
- الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار 
- بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها 
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار 
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار 
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار 
- جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي 
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار 
- ناپايداري شهرو عوامل موثر 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر 
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري 

زيرساخت هاي شهري 
- تقاطع هاي غير هم سطح شهري و حاشيه شهر و كمربندي ها براي توسعه جاده ها و معابر اصلي و حل معضل ترافيكي. 
- طرح مراكز بيمارستاني آموزشي متوسط و بزرگ. 
- طرح مراكز بيمارستاني خدماتي چند عملكرده. 
- توسعه آموزش عالي و فرهنگ ايراني – اسلامي. 
- تهيه طرح هاي جامع تفضيلي و تاريخي شهري و همچنين تهيه طرح هاي هادي روستايي 
- توسعه راههاي مراسلاتي از باب امنيت و كيفيت به مراكز بزرگ سياسي و اقتصادي كشور. 
- ايجاد NGO هاي تخصصي پايدار جهت افزايش كيفيت و كميت مشاغل مورد نياز اجتماع 
- ايجاد اجتماع و اقتصاد پويا و كار آمد از طريق توسعه پايدار اجتماعي – اقتصادي 
- توسعه هر چه تمام تر طرح هاي بنيادين توريسم و اكوتوريسم 
- توسعه زير ساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي شهري 
- زير ساخت هاي لازم براي تداوم زندگي روستانشينان در روستاها و توسعه امكانات درجه اول زندگي آنان 
- توسعه زير ساخت هاي حامل هاي انرژي (برق ،آب ، گاز) و برنامه ريزي جهت بهينه سازي استفاده از آن ها 
- طرح آمايش سرزمين و تهيه سند چشم انداز اقتصادي ، علمي ، فرهنگي و هنري و رشد همه جانبه آنها به صورت عملياتي و اجرايي 
- طرح و ساخت سدهاي آبي در مقياس ملي – منطقه اي 

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري 
- فضاي سبز و محيط زيست شهري 
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست 
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
- مسائل محيط زيست كلان شهرها 
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
- فاضلاب شهري و تصفيه آن 
- ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
- مديريت پسماند در شهرها 
- همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست 
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 

منظر شهري پايدار و توسعه 
- پايداري و منظر شهري 
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري 
- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري 
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري 
- آسيب‌شناسي منظرشهري 
- منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران 
- عناصر سازنده سيما و منظر شهري 
- ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري 
- منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد 
- نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري 
- منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي 
- منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي 
- منظر شهري بافت هاي نوساز 

فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري 
- شهروند و حقوق شهروندي 
- تعامل فرهنگي و كالبد شهري 
- فرهنگ هاي بومي و شهر 
- پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر 
- روانشناسي محيطي 
- فرهنگ و توسعه شهري 
- فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري 
- فرهنگ، هويت و منظر شهري 
- فرهنگ و جغرافياي شهري 
- مديريت و فرهنگ شهري 
- فرهنگ و حمل و نقل شهري 
- تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري 
- نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي

مرمت بافت ها و آثار تاريخي 
- نوسازي شهري 
- بهسازي آثار تاريخي 
- بازسازي بافت تاريخي

 مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران 
- حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران درم 
- توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر 
- مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران 
- برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار 
- تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني 
- مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري درانتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer 
- نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح 
- سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES 
- راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران 
- تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR 
- طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS 
- مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني 

نظرات