اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

محورهاي همايش:

محور ويژه: توسعه گردشگري ورزشي در استان اردبيل

•    گردشگري ورزشي و توسعه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي 
•    راهكارهاي جذب حاميان داخلي و خارجي درتوسعه گردشگري ورزشي
•    نوع شناسي گردشگري ورزشي در اردبيل(كوهنوردي ، دوچرخه سواري توريستي، اسكي، ورزشهاي بومي و سنتي، ورزشهاي ماجراجويانه و...)
•    موانع توسعه گردشگري ورزشي در اردبيل
•    گردشگري ورزشي، بازاريابي و كارآفريني
•    نقش زيرساختها ومديريت بهينه درتوسعه گردشگري ورزشي دراستان اردبيل
•    آموزش و پژوهش در حوزه گردشگري ورزشي
•    مكان يابي ظرفيت‌ها و مناطق مستعد سرمايه‌ گذاري در توسعه گردشگري ورزشي
•    اثرات ميزباني رويدادهاي ورزشي بر توسعه گردشگري
•    جايگاه تورها و اردوهاي ورزشي در گسترش گردشگري ورزشي در استان اردبيل

گردشگري پزشكي و سلامت در استان اردبيل 
•    مفهوم شناسي گردشگري پزشكي و سلامت  
•    گردشگري پزشكي و سلامت جسمي وذهني
•    آبهاي معدني و گردشگري سلامت در اردبيل
•    خدمات پزشكي و گردشگري سلامت در اردبيل
•    نقش سازمانهاي متولي در توسعه گردشگري پزشكي و سلامت در اردبيل
•    سياستگذاري در گردشگري پزشكي و سلامت در اردبيل
•    مكان يابي گردشگري پزشكي و سلامت در اردبيل
•    اولويتهاي سرمايه گذاري در گردشگري پزشكي و سلامت در اردبيل
•    آسيب شناسي گردشگري پزشكي و سلامت در اردبيل

مديريت وتوسعه پايدار گردشگري
•    مديريت وبرنامه ريزي توسعه پايداردر گردشگري 
•    مديريت‎استراتژيك‎درصنعت گردشگري پايدار
•    مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري پايدار
•    مشكلات،موانع ونيازهاي توسعه پايدار گردشگري
•    گردشگري، فناوريهاي نوين و شبكه هاي اجتماعي
•    مشاركت مردمي در توسعه گردشگري پايدار
•    سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري پايدار
•    مديريت منابع انساني درگردشگري پايدار
•    ارتباطات و هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه گردشگري پايدار
•    مديريت و بازاريابي خدمات گردشگري
•    مديريت رفتار شهروندي و گردشگري پايدار

گردشگري و محيط زيست
•    برنامه ريزي محيطي وگردشگري پايدار
•    گردشگري،منابع طبيعي ومديريت اكوسيستم هاي طبيعي 
•    پيامدهاي زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي گردشگري
•    گردشگري، محيط زيست و توسعه پايدار
•    گردشگري و نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
•    نقش سازمانهاي مردم نهاد درگردشگري پايدار با رويكرد حفاظت محيطي
•    مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در گردشگري پايدار با رويكرد حفاظت محيطي
•    كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار
•    انرژي هاي طبيعي و توسعه پايدار گردشگري
•    انرژي هاي نو و تجديدپذير در توسعه پايدار گردشگري 

گردشگري و اقتصاد
•    اقتصاد و بازاريابي گردشگري
•    گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني 
•    اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار
•    گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي
•    سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار
•    ارزيابي طرحهاي توسعه گردشگري
•    گردشگري، خدمات، هتلها و آژانسها
•    گردشگري و بخش خصوصي(سند چشم انداز 1404)
•    گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

گردشگري و ميراث فرهنگي
•    تحليل‎رفتار در گردشگري‎ و تعاملات‎فرهنگي
•    گردشگري، اقوام، فرهنگ وآيين و رويدادهاي محلي و ملي
•    گردشگري، هنروصنايع دستي ايران
•    گردشگري، تاريخ و معماري و باستان شناسي
•    گردشگري، مذهب وآيين هاي مذهبي و قومي 
•    ارتباطات فرهنگي وتوسعه گردشگري
•    موانع فرهنگي و اجتماعي در گردشگري 
•    رويدادهاي فرهنگي و گردشگري
•    گردشگري، دين و اخلاق
•    آموزش و گردشگري پايدار

نظرات