نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی

نخستین همایش ملی تاریخ و فرهنگ سنقر و کلیایی

محورهاي همايش:

 باستان شناسي
- باستان شناسي پيش از تاريخ
- باستان شناسي دوران تاريخي
- باستان شناسي دوران اسلامي

 تاريخ
- تاريخ اجتماعي و سياسي سنقر و كليايي از دوره باستان تا انقلاب اسلامي
- سنقر و تقسيمات كشوري
- اهميت و جايگاه شهرستان سنقر و كليايي در استان
 -مؤسسه هاي مدني، اصناف و طبقات اجتماعي محلي
- جغرافياي تاريخي شهرستان سنقر و كليايي
- آثار و شرح احوال عالمان، اديبان و هنرمندان سنقر و كليايي
- نقش سنقر و كليايي در تحولات مهم تاريخ معاصر
- اقتصاد كشاورزي و نظام زمينداري
- مكتب خانه ها و نظام آموزشي نوين
- امامزادها و امام زادگان
- نسخ خطي و سند شناسي
- جامعه عشايري، ايلات و عشاير    
- آثار و بناهاي تاريخي
- اقتصاد دامداري

مردم شناسي     
- محيط شناسي فرهنگي
 -انسان شناسي فرهنگي
- فرهنگ وادبيات عامه
- اعياد و جشن ها
- صنايع دستي و گردشگري
- زبان و فولكلور
- باورهاي ديني و مذهبي
- جمعيت شناسي
- هنر آييني و ديني
- پوشاك سنتي

جغرافيا
- گردشگري و توريسم
- ژئو مورفولوژري و اقليم و امكان توسعه اي شهرستان
- مطالعات و برنامه ريزي شهري
- آمايش سرزميني
- راه، راهسازي، خطوط ارتباطي و مواصلاتي

نظرات