نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

محورهاي كنگره:

 


علوم آماري
- نظريه اطلاع 
- نمونه گيري 
- آمار زيستي 
- بيو انفورماتيك 
- داده كاوي 
- سنجش و اندازه گيري 
- مديريت و تصميم گيري 
- فرآيندهاي تصادفي 
-طرح آزمايشها 
- اقتصاد سنجي 
- آمار رياضي 
- مدل سازي و شبيه سازي 
- علوم اجتماعي 
- آموزش آمار 
- كاربرد آمار در ساير علوم 
- كنترل كيفيت

مديريت مبتني بر شواهد و آمار
-مباني مديريت بر مبناي شواهد و آمار 
-سياست ها و راهبردهاي لازم براي ترويج مديريت بر مبناي شواهد و آمار 
-تجربيات موفق در زمينه مديريت بر مبناي شواهد و آمار

آمار و برنامه ريزي كلان
-آمار و چشم انداز ۲۰ ساله كشور  )افق ۱۴۰۴ )
-آمار و برنامه پنجم كشور 
-آمارهاي اداري، آمارهاي ثبتي و برنامه ريزي هاي كلان  
-آمار و تصميم گيري هاي راهبردي 
- آمار و آينده نگري 
- آمار و حكمراني خوب 
- آمار و توسعه پايدار 
- آمار و آمايش سرزمين )منطقه اي، آموزش عالي و ...) 

آمار و مديريت سازماني
-آمار و برنامه ريزي سازماني 
- آمار و مديريت منابع سازماني  
-آمار و مديريت منابع انساني 
-آمار و هوشمندسازي سازمان  
-آمار و بهره وري سازماني  
-آمار و فرهنگ سازماني  
-آمار و ارتباط با مشتري/ ارباب رجوع/كاربران 
-آمارهاي ثبتي و مديريت سازماني 
- تجربيات موفق در زمينه كاربرد آمار در مديريت سازماني  

آمار و مديريت كيفيت
-مديريت كيفيت آمارهاي رسمي
-آمار در خدمت مديريت كيفيت 
-نظارت بر رعايت استانداردهاي آماري 
-شفافيت آمار و اطلاعات 

موضوعات آماري(مقالات)
-نمونه تجزيه و تحليل آماري: آناليز واريانس 
-تحليل عاملي با نرم افزار ليزرل Lisrel
-تحليل مسير
-قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه (پايايي و روايي)
-اقتصاد سنجي Econometrics
-روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
-روش تحقيق همبستگي
-فرضيه تحقيق، آزمون فرضيه آماري
-ابزارهاي تحقيق: پرسشنامه و مصاحبه
-تحليل سري هاي زماني
-كنترل كيفيت آماري يا SPC
-آموزش نرم افزار SPSS
-بازار بورس اوراق بهادار و تحليل اطلاعات آن

نظرات