دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي همايش:

محور اول :
-تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت؟
-نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم
-علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم
-مدل هاي تعيين اثرات تغيير اقليم
-مدل هاي پيش بيني تغيير اقليم
-شناخت سامانه تغيير اقليم
-روند يابي شرايط جوي و پديده تغيير اقليم
-اقدامات جهاني در قبال تغيير اقليم
-سنجش از دور و تغيير اقليم
 
محور دوم:
-اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني
-اثرات تغيير اقليم برجنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي
-اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست
-توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم
-پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم
-تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي
 
محور سوم :
-اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات
-سازو كارهاي كاهش گازهاي كربن و متان
-گرمايش زمين و تغيير اقليم
-تغيير اقليم وترسيب كربن
-قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم
-تغيير اقليم و چالش منابع آب
-تغيير اقليم و مديريت ريزگرده ها
 
محور چهارم :
-مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم
-اثرات تغيير اقليم در پديده خشكي و خشكسالي
-اثرات تغيير اقليم در حال و آينده
-اثرات اقتصادي اجتماعي تغيير اقليم
-نقش و جايگاه انجمن هاي مردم نهاد در كاهش اثرات تغيير اقليم
-تغيير اقليم و رسالت آموزش ، ترويح، و رسانه هاي عمومي 
-هيدرو اقليم
 
محور پنجم: (كشاورزي)

- مهندسي زراعت با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي
-مهندسي باغداري با مديريت منابع آب و مقابله با تنش هاي محيطي 
-روش هاي نوين مهندسي بهره وري از منابع آب
-سيستم ها و روش هاي نوين آبياري در مهندسي كشاورزي و باغباني
-مديريت جامع منابع آب در حوزه ها
-سيستم هاي كم آبياري درمهندسي زراعت و باغباني
-مديريت اراضي زراعي و باغي در فصول گرم و خشك
-معرفي گونه هاي مقاوم به مناطق گرم و كم آب
-ديم كاري ومهندسي مديريت اراضي زراعي و باغي در خشكسالي
-مديريت خشكسالي و مقابله با خشكي
-روش هاي كاهش سطح تبخير
-حفظ و نگهداري آب و مقابله با بحران كم آبي
-روش هاي افزايش راندمان و بهروري آب در شرايط خشكي
 
محور ششم: (منابع طبيعي)
-روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از  جنگلها
-روش هاي مهندسي منابع طبيعي در بهره برداري از مراتع
-مهندسي مديريت حوزه هاي آبخيز و آبخيزداري
- مهندسي مديريت مناطق بياباني و بيابان زدائي 
- مهندسي مديريت بهره وري از طبيعت و گردشگري
-مديريت منابع اراضي و مدل سازي
-ترويج ، آموزش و مشاركت مردمي  

نظرات