اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

محورهاي كنفرانس:

-مديريت استراتژيك در سازمانهاي خدماتي ( در حوزه هاي آموزشي، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، دولت، خرده فروشي و عمده فروشي، خدمات شخصي و عمومي، ارتباطات راه دور، فناوري اطلاعات و ساير حوزه هاي خدمات)
-تفكر استراتژيك در سازمان هاي خدماتي
-استراتژي رقابتي در سازمانهاي خدماتي
-استراتژي هاي همكاري و مشاركت در سازمانهاي خدماتي
-رويكردها و مدلهاي مديريت استراتژيك خدمات
-ارزيابي عملكرد در مديريت استراتژيك خدمات
-كنترل استراتژيك در سازمان هاي خدماتي
-قابليت هاي پويا و نوآوري استراتژيك در سازمانهاي خدماتي
-ساير موضوعات مرتبط در حوزه خدمات

نظرات