کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

محورهاي كنفرانس:

-فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع بزرگ
-فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع كوچك
-فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع معدني لرستان
-فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي بخش كشاورزي
-فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري
-فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش نفت وگاز
-فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش منابع آب
-فرصت هاي سرمايه گذاري در نيروگاههاي توليد انرژي

نظرات