کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي اصلي كنفرانس:

- مهندسي الكترونيك

- مهندسي مخابرات

- مهندسي كنترل

- مهندسي پزشكي

- مهندسي نرم افزار

- مهندسي سخت افزار

- مهندسي قدرت

نظرات