همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

محورهاي همايش:

- سياستگذاري و آينده علوم و فناوري فضايي

- انرژيهاي نو

- مكانيك پرواز

- سازه هاي هوا فضايي

- آيروديناميك و پيشرانش

- علوم و فناوري فضايي

- مباحث ويژه در هوافضا

- مهندسي مكانيك

- مهندسي برق و الكترونيك

- مهندسي مواد و متالوژي

- الهام زيستي

- سنجش از دور

- زيست فضا

نظرات