دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

محورهاي همايش:

       
 -مكانيسم هاي تحمل به تنش هاي محيطي در گياهان
 -جنبه هاي اكوفيزيولوژي گياهان (زراعي، باغي، مرتعي و .....) در تنش هاي محيطي
 -جنبه هاي مختلف ژنتيك، به نژادي و زيست فناوري در شرايط تنش هاي محيطي
 -كشاورزي پايدار در شرايط تنش هاي محيطي (خشكي، شوري، سرما و گرما)
 -مديريت منابع آب و خاك در شرايط تنش
 -مدلسازي در گياهان در تنش هاي محيطي
 -مكانيزاسيون منطبق بر شرايط تنش هاي محيطي

 

نظرات