اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

محورهاي همايش:

-حفظ محيط زيست در راهسازي
-راهسازي و ابنيه فني
-راهسازي و ايمني
-راهسازي و ژئوتكنيك
-راهسازي و آبخيزدازي
-راهسازي و كاهش هزينه ها و فناوري هاي نوين

 

 

 

نظرات