اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

اهداف همايش:

- ارائه دستاورد هاى پژوهشى محققان و پژوهشگران داخلي در معماري و شهرسازي
- تبادل ديدگاه ها و بحث پيرامون موضوعات ارائه شده
- معرفى آخرين دستاوردها و فنون معماري و برنامه ريزي و مديريت شهري در سطح جهان

 

محورهاي همايش:


 معماري و شهرسازي ايراني اسلامي
  - مباني نظري اسلام در معماري
 ‌ - نمود انسان ايراني در جلوه‌هاي بصري
  - بايدها و نبايدهاي معماري اسلامي ايراني
  - ‌مباني موجود معماري ايراني
 ‌ - ابعاد پنهان معماري در اسلام
  - ‌آسيب‌شناسي مباني نظري موجود
 ‌ - آرمان‌شهر اسلامي
 ‌ - حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام
 ‌ - جايگاه و  تأثير تفكر اسلامي در معماري و شهرسازي
 ‌ - نقش وقف، امنيت، عدالت در شهر اسلامي
  - مباني زيبايي‌شناسي در شهر اسلامي
 ‌ - نقش اسلام و آموزه‌هايي ديني در طراحي فضاهاي شهري
 ‌ - تجلي تفكر شيعي در تزئينات معماري و شهرسازي
 ‌ - تجلي كالبدي مفاهيم معنوي اسلامي در شهر و فضاهاي شهري

نگرش به معماري و شهرسازي عصر امروز از ديدگاه َآسيب شناسانه
  - آسيب شناسي حقوق و قوانين شهري و ساختماني
- تبيين نقش شهرداري­ها و شوراها در اجرايي­كردن مفاهيم معماري و شهرسازي
  - برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري در عصر حاضر (چالش­ها و راهكارها)
  - آسيب شناسي مشاركت عمومي در امور شهري و توسعه پايدار
  
معماري منظر و هنرهاي محيطي
  - جلوه هاي نو در معماري منظر
 ‌ - چشم انداز شهر
 ‌ - منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
 ‌ - ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
 ‌ - منظر و چشم‌انداز پايدار
 ‌ - اكوتوريسم
 ‌ - آموزش و منظر شهري
 ‌ - شهر و زيباسازي شهر

هوش مصنوعي و روش هاي نوين طراحي
  - داده پردازي در معماري
 ‌ - معماري تعاملي
  - رايانه ابزاري براي ساخت
 ‌ - معماري هوشمند
 ‌ - معماري ديجيتال
 ‌ - معماري پارامتريك
 ‌ - رايانه ابزاري براي طراحي
     
 مديريت و برنامه ريزي
  - مديريت استراتژيك
 ‌ - روش ها، فنون و متودولوژي
  - ‌سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
  - ‌سازماندهي پروژه
 ‌ - ابزارهاي مديريت
  - ‌مديريت و برنامه ريزي پايدار
 ‌ - مديريت شهري
 ‌ - بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
 ‌ - الگوهاي مديريت اسلامي پايدار
 ‌ - اصول و مقررات پيمان
 ‌ - مهندسي ارزش
 ‌ - نظارت و ارتقاي كيفيت
 ‌ - مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
  - مديريت شهر الكترونيك
  - مديريت بحران

انرژي، معماري و شهرسازي پايدار
  - مباني و مفاهيم توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
  - ضوابط فني و استانداردها
  - نوآوري و چالش‌هاي پيش رو
  - هويت اسلامي و نقش آن در توسعه پايدار شهري
  - جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرها
  - الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر
- كاربرد فن­آوري­هاي نوين در توسعه شهرهاي پايدار
  - محيط زيست و توسعه پايدار در شهر
  - مردم و پايداري اجتماعي
- دستيابي به الگوهاي ساخت­وساز پايدار با بكارگيري ساختمان ­­هاي بومي
  - تكنولوژي و پايداري ساختمان
  - كاربرد مصالح نوين
  - مديريت انرژي
  - مديريت حمل و نقل و توسه شهري در شهرهاي ايران
  - مديريت بحران و توسعه­ي شهري در شهرهاي ايران

ميراث طبيعي، گردشگري و توسعه پايدار
  - معماري و شهرسازي و گردشگري
  - گردشگري با هويت ايراني اسلامي
  - فرهنگ و گردشگري
  - رويكردهاي نوين در گردشگري 
  - تكنولوژي هاي نوين در گردشگري 
  - گردشگري جهاني و جاذبه هاي ايران
  - معماري و شهرسازي تاريخي و گردشگري
  - معماري و شهرسازي نوين و گردشگري
  - گردشگري  و اقتصاد
  - مديريت گردشگري
  - گردشگري بومي
  - گردشگري ديني

 بافت ها و آثار تاريخي
- بهسازي و مقاوم سازي بافت­هاي تاريخي
  - بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
- تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاريخي شهر
- حفظ هويت شهري در بهسازي بافت­هاي فرسوده

نظرات