اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

اهداف همايش:

- ارتقا توسعه و ترويج دانش علوم كشاورزي
- معرفي و بررسي آخرين دستاوردهاي ملي در حوزه كشاورزي
- تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه علوم كشاورزي پيرامون توسعه و دانش كشاورزي
- تبيين اهميت كشاورزي ارگانيك و ترغيب سازمان ها و شركت ها به توجه خاص به كشاورزي و مواد غذايي
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف علوم و مهندسي كشاورزي
- برگزاري ميزگردهاي تخصصي

 

محورهاي همايش:

علوم و مهندسي آب

- آبياري و زهكشي
- سازههاي آبي
- مهندسي منابع آب
- هواشناسي كشاورزي

زراعت و اصلاح نباتات
- اصلاح نباتات
- زراعت
- علوم و تكنولوژي بذر
- اگرواكولوژي 

 اقتصاد كشاورزي
- سياست و توسعه كشاورزي
- اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
- اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
- بازاريابي محصولات كشاورزي

علوم باغباني
- ميوه كاري
- سبزي كاري
- گياهان زينتي
- گياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي
- فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
- فيزيولوژي و اصلاح سبزي ها
- فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي
- فيزيولوژي  و اصلاح گياهان دارويي، 
- ادويه اي و عطري
- فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت
- بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات
- شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز

 ترويج و آموزش كشاورزي
- ترويج كشاورزي
- آموزش كشاورزي
- نقش ترويج و خدمات مشاوره اي درمديريت
-پايدار كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست
- ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام هاي نوآوري 
در توسعه كشاورزي
- ارتقاي جايگاه و نقش ترويج و آموزش در 
توانمندسازي كشاورزان،تعاوني­ها و 
تشكل­هاي توليدكنندگان

 علوم خاك
- شيمي و حاصلخيزي خاك
- فيزيك و حفاظت خاك
- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
- پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
         
 علوم دام و طيور
- اصلاح نژاد دام
- تغذيه دام
- مديريت دامپروري
- فيزيولوژي دام
- تغذيه نشخواركنندگان
- تغذيه طيور
- اصلاح نژاد دام
- پرورش زنبور عسل
- پرورش و مديريت توليد طيور
- علوم طيور

مهندسي توليدات گياهي
- تحقيقات نوين در زمينه هاي توليدات گياهي
- مهندسي ژنتيك و تكنولوژي توليد‌ات گياهي

حشره شناسي كشاورزي

بيماري شناسي گياهي
- بيماري شناسي گياهي
- ريزكرم شناسي

 مهندسي مكانيك بيوسيستم
- طراحي و ساخت
- انرژي هاي تجديدپذير
- فناوري پس از برداشت

 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
- مديريت و تحليل سامانه ها
- انرژي
- بازيافت و مديريت پسماند

 بيوتكنولوژي كشاورزي
- تحقيقات كاربردي و نوين در بيوتكنولوژي
- بيوتكنولوژي در محيط زيست
- نانوبيوتكنولوژي در كشاورزي و گياهان دارويي
- علوم پايه در بيوتكنولوژي كشاورزي
- جنبه‌هاي حقوقي، اخلاقي، اقتصادي و ايمني در بيوتكنولوژي

توسعه روستايي
- توسعه روستايي و اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
- گردشگري و توسعه روستايي
- محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي
- اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در توسعه روستايي
- مباحث ويژه توسعه روستايي و كشاورزي

مديريت كشاورزي
- مديريت در علوم و مهندسي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

 مهندسي فضاي سبز
- فضاي سبز و منظر روستايي
- فضاي سبز، منظر و مشاركت مردمي
- فضاي سبز، منظر و تكنولوژِي
- فضاي سبز، منظر و محيط زيست شهري و طبيعي
- شيوه هاي نوين منظر سازي و طراحي منظر و فضاي سبز

نظرات