نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نخستين همايش بين المللي جامع علوم اجتماعي ايران با هدف ترويج دانش جامعه شناختي، كاربردي كردن جامعه‌شناسي از طريق طرح مسائل اساسي جامعه و كوشش در جهت توصيف، تبيين و حل آن، شناخت جايگاه علوم اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي كشور، بحث و تبادل نظر ميان پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان در اين حوزه، بررسي مسائل اجتماعي روز ايران و ... با محوريت روش شناسي علوم اجتماعي، انسان شناسي (مردم شناسي )، برنامه ريزي و رفاه اجتماعي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سازمانها، آسيب­هاي اجتماعي درايران با همكاري دانشگاههاي معتبر سراسر كشور، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي و كليه مراكز پژوهشي ديگر سازمان-هاي مديريتي برگزار مي گردد.

 


محورهاي همايش : 

   روش شناسي علوم اجتماعي:

-  روشهاي پژوهش جامعه شناسي

   انسان شناسي (مردم شناسي ):

-  انسان شناسي ايران
- انسان شناسي اسلامي

 برنامه ريزي و رفاه اجتماعي:
- تامين اجتماعي
- رفاه اجتماعي 
-تعاون
- رابطه سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي
- رفاه اجتماعي در جهان امروز
- تاثير تعاون بر رفاه اجتماعي

  جمعيت شناسي:
- جمعيت شناسي ايران 
-جمعيت شناسي فضايي
-جايگاه جمعيت شناسي در برنامه ريزيهاي آمايش سرزمين

 جامعه شناسي:
-جامعه شناسي روستايي
- جامعه شناسي پزشكي
-جامعه شناسي سلامت 
- جامعه شناسي انقلاب
-جامعه شناسي شهري     
- جامعه شناسي آموزش و پرورش
-جامعه شناسي انحرافات
- جامعه شناسي سازمانها 
- جامعه شناسي محيط زيست
- جامعه شناسي سياسي
-جامعه شناسي ادبيات
- جامعه شناسي قشرها و نابرابري
-جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
-روان شناسي اجتماعي 
-جامعه شناسي صنعتي
- جامعه شناسي دين
- تغييرات اجتماعي
-جامعه شناسي خانواده 
-  جامعه شناسي جنگ 
-جامعه شناسي جهان سوم 
- جامعه شناسي جوانان
-جامعه كار و شغل 
- جامعه شناسي ورزش
- جامعه شناسي ارتباطات
-مطالعات زنان
-مطالعات فرهنگي 
-جامعه شناسي توريسم

نظرات