نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست

نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست

نخستين همايش بين المللي جامع محيط زيست با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارائه دستاوردهاي زيست محيطي محققان و پژوهشگران اين حوزه، گسترش و توسعه فضاي تعامل بين سطوح مختلف راهبردي و عملياتي، فراهم كردن زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه، ارائه موضوعات جديد و استاندارد نوين در حوزه سلامت و محيط زيست، معرفي و بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهشها، تجربهها و نوآوريهاي علمي و صنعتي دانشگاهها، توسعه فرهنگ و دانش فني مربوط به فناوري هاي نوين كنترل آلودگيهاي محيط زيست در راستاي ارتقاء كلان سطح محيط زيست كشور و نيل به توسعه پايدار و با محوريت محيط زيست و انرژي، محيط زيست و تنوع زيستي، تغييرات آب و هوائي و اقليمي، مهندسي طراحي و آموزش در محيط زيست، اقتصاد، حقوق، آب و فاضلاب، هوا و صوت، مديريت پسماند و بازيافت و ... با همكاري دانشگاههاي معتبر سراسر كشور از جمله دانشگاه تهران، صنعتي اميركبير، الزهرا، خواجه نصير الدين طوسي، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار خواهد شد.

 
محورهاي همايش :
  
 محيط زيست و انرژي
-انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد، شناسايي منابع و روشهاي بهروري
-ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
-اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
-سياست گذاري و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي 
-ابعاد مختلف اقتصادي منابع انرژي

محيط زيست و تنوع زيستي
-سرزمين شناسي و حفاظت از آن
-حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
-حفاظت از گونه­هاي در معرض خطر انقراض
-عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم­هاي خشكي و آبي
 
تغييرات آب و هوائي و اقليمي
-اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني 
-اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس محلي 
-قوانين و مقررات ملي و بين المللي 
-اثرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات آب و هوا 
-تغييرات اقليمي، گرمايش جهاني و گرمايش منطقه ايي
-تغييرات اقليمي، گازهاي گلخانه‌اي و اثرات اقتصادي آن
-تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)

 
مهندسي طراحي محيط زيست
-اصول و مباني طراحي محيط
-طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي 
-طراحي و معماري بومي با رويكرد اسلامي 
-طراحي اكولوژيك و پايدار 
-بازسازي و بهسازي محيطي 
-نقش طراحي محيطي در كاهش اثرات زيست محيطي 
-طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-اكولوژي شهري و شهر سبز
-طراحي محيط شهري پايدار با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
-نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
-نقش فضاهاي سبز و باز شهري در كاهش تنش‌هاي زيست محيطي
-اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
-طراحي اكولوژيك فضاهاي شهري و حومه شهري
-حفاظت و بازسازي سايت‌هاي تاريخي با ارزش
-برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
-برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
-طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي
-نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
-اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز
-استفاده از فن آوريهاي نوين در فضاي سبز شهري
-كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري


 سوانح و بحران هاي زيست محيطي
-تغيير اقليم و گرمايش جهاني
-گازهاي گلخانه اي
-عوامل موثر در تخريب لايه ازون
-شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيك و .....)
-مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن
-چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
-سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح

برنامه ريزي و آمايش سرزمين 
-تئوري برنامه ريزي محيط زيست 
-برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي 
-برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي 
-برنامه ريزي اكوسيستمي 
-حفاظت و تنوع زيستي 
-ارزيابيهاي زيست محيطي
-ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
-ارزيابي ريسك زيست محيطي
-مدلهاي آمايش سرزمين
-اثرات زيست محيطي پروژهها و طرحهاي كلان
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها
 
بهداشت، ايمني و محيط زيست
-بهداشت محيط شهري و روستايي
-بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بحرانها
-كليات خدمات بهداشتي (مواد غذايي، مسكن)
-معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محيط ومحيط زيست

-كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
-روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك

فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS,RS)
-كاربرد GISو RS در محيط زيست
-كاربرد GISو RS در منابع آب
-روشهاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
-مكان دار كردن EIA
-تحليلهاي اكوسيستمي با استفاده از GIS و RS
-روشهاي مكان يابي با GIS
-محيط زيست و فن آوري اطلاعات

 
 اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محيط زيست
-مباني نظري اقتصاد محيط زيست
-روشها و فنون در اقتصاد محيط زيست
-ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي
-بررسي خسارتهاي تغيير اقليم
-ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
-حسابداري زيست محيطي
-مسائل و مشكلات روش هاي موجود
-مباني نظري حقوق محيط زيست
-مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست
-مسائل و مشكلات قوانين موجود
-قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي
-تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
-چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
-جرائم زيست محيط
-روشهاي اجراي بهينه و هدفمند قوانين
-مباني نظري و تئوري­هاي و تكنيك­هاي آموزش محيط زيست
-روشهاي ارتقاء آموزش محيط زيست در كليه سطوح
-روشهاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي
-نقش مشاركت مردمي در حوزه محيط زيست
-روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
-آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
-توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز

آب و فاضلاب
-انواع آلايندههاي آب
-كيفيت آب آشاميدني و رعايت استانداردهاي ملي
-تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
-مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
-اثرات زيست محيطي آفت آب هاي زيرزميني
-استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
-مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
-فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
-علل خشكسالي سال هاي اخير
-خشك شدن تالاب ها
-روش هاي نوين آبياري، مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

هوا و صوت
-شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
-آلودگي هوا، شناسايي منابع، آلاينده ها و مخاطرات بهداشتي
-ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
-روش هاي نوين كنترل آلودگي هوا  

-استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
-پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
-ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا      
-ابعاد روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا
 
 خاك
-شناسايي و پايش آلايندههاي خاك
-حذف آلايندههاي خاك با استفاده از فناوريهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره
استانداردهاي حد مجاز آلايندهها در خاك

مديريت پسماند و بازيافت
-مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ...)
-مديريت و بازيافت مواد زائد خطرناك
-مكان يابي، ساماندهي و مهندسي مكانهاي دفن بهداشتي پسماندها
-فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
-توليد مواد و انرژي از پسماند
-اقتصاد و مديريت پسماندها
-قوانين، مقررات و استانداردهاي مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
-مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
 
محيط زيست و علوم مختلف
-بيوتكنولوژي و محيط زيست
-نانوتكنولوژي و محيط زيست
-محيط زيست و فناوري اطلاعات
-محيط زيست و پزشكي
-فيزيك و محيط زيست
-حمل و نقل و محيط زيست
-صنعت، معدن و محيط زيست
-سوخت، انرژي و محيط زيست
-علوم جانوري و محيط زيست
-زمين شناسي زيست محيطي
-كشاورزي و محيط زيست
-منابع طبيعي و محيط زيست
-هواشناسي و محيط زيست
-شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
-معماري، شهرسازي و محيط زيست
-عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
-گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست
-و ساير عرصه هاي علوم و فناوري مرتبط با محيط زيست

نظرات