نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری

نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری

نخستين همايش بين المللي حسابداري و اقتصاد ايران با هدف بررسي حسابداري مديريت استراتژيك بر موفقيت مالي سازمانها، رسيدن به فرآيند نوآوري¬ها در سيستمهاي حسابداري مديريت، نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي، بحث و تبادل نظر ميان پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان در اين حوزه و .... با محوريت نيازهاي امروز پژوهشي كشوردرحوزه مسائل مالي وحسابداري، آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران وجهان، نقش اطلاعات حسابداري درارزيابي بازارسرمايه، چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي وسرمايه گذاري درايران، اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارايي سازمان، اقتصاد كاربردي بارويكرد ملي ، اقتصاد مديريت كاربردي، اقتصاد گردشگري وتوليد ناخالص ملي و ... با همكاري دانشگاههاي معتبر سراسر كشور ، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته بين المللي و ملي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار ميگردد.

 
محورهاي همايش :


      محورهاي حسابداري 
 
-  پژوهش محوري حسابداري    
-   آموزش توسعه حرفه‌ حسابداري و حسابرسي
-   انديش‌پايه‌ها، مباني فلسفي و نظري حسابداري
-    حسابداري، فرهنگ و توسعه دانش مالي
-    نقش راهبري شركتي در فرهنگ سازماني و بهبود  گزارشگري مالي
-   نقش‌آفريني حسابداري و حسابرسي در اقتصاد مقاومتي
-    مديريت هزينه در اقتصاد مقاومتي
-    استانداردهاي بين المللي، چالشها و فرصتها
-    سلامت مالي ومالياتي، شفافيت اطلاعات و بازار سرمايه
-    آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان 
-   نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه مسائل مالي و حسابداري
-    آموزش حسابداري و راههاي توسعه و بهبود شيوههاي آن
-    حسابداري، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات 
-    حسابداري، بانكداري و ماليه اسلامي
-   نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
-    قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 
-    كارآيي بازار سهام در ايران
-    اخلاق در حسابداري مالي،  حسابداري مديريت و نقش آن بر گزارشگري مالي
-    اخلاق حرفه ‌اي حسابداري و تاثير آن برتداوم ارزش ‌آفريني
-    اخلاق در حسابداري از ديدگاه تهيه‌كنندگان و استفاده‌ كنندگان ازصورتهاي مالي و گزارشگري مالي
-    حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن دركشف، پيشگيري از تقلب و فساد مالي
-    حسابداري اسلامي موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي 
-    حسابداري مديريت كاهش قيمت بهاي تمام ‌شده كالاو خدمات در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي
-    حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها
-    محاسبه و مديريت قيمت تمام‌ شده در شرايط كنوني
-    تكنيك¬ها و ابزارهاي كاهش قيمت تمام شده در شرايط كنوني
-    هدفمندي يارانه‌ها و قيمت تمام ‌شده محصولات و خدمات
-    بودجه‌بندي، كنترل بودجه‌اي و مراكز مسئوليتي 
-    حسابداري مديريت و بودجه ‌ريزي عملياتي شناور 
-    حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
-    حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني
-    شـنـاسـايـي دارايي‏هـاي نـامـشـهـود 
-    حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود 
-    ارزش‏گذاري سرمايه فكري 
-    سرمايه فكري و زنجيره ارزش 
-    سنجش و ارزيابي سرمايه فكري
-    ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي 
-    ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري 
-    اظهارنامـه ‏مالي واظهارنـامه سرمـايـه فكـري 
-    حسابداري سرمايـه انسانـي 
-    روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود 
-    نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه
-    نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه 
-    نقش اطلاعات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات 
-   تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور 
-    نقش اطلاعات حسابداري درارزيابي شركت 
-    توقعات بازار سرمايه از حسابداري 
-    توقعات حسابداري از بازار سرمايه 
-    چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-    رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري 
-    مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي 
-    مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت 
-    بازاريابي مالي و رويكر دهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار 
-    به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و  سرمايه گذاري 
-    استاندارد سازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و  سرمايه گذاري 
-    حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي 
-    چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه ‌گذشته 
-    چشم انداز دانشكدههاي حسابداري ايران 
-    بررسي ساختار و كم وكيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت 
-    پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي   
-    نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه 
-    نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد كشور 
-    نقش حسابداري دربازارهاي پول، سرمايه و بيمه 
-    جايگاه حسابداري درنقشه جامع علمي كشور و سند تحول علمي 
-    اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارايي سازمان 
-   اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي 
-    چالش حسابرسي مالياتي، تشخيص وموانع  نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي درايران
-   نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم 
-    نقش حسابداري و حسابرسي درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد 
-    ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملكرد 
-    تبيين و ارزيابي نقاط ضعف كنترلهاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري 
-   ضرورت وچگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك
-   چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه 
-    چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بردانش و حرفه ‌حسابداري و حسابرسي 
-  مباني، چالش‌ها ‌و راهكارهاي توسعه ‌فرهنگ پاسخگويي 
-    عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي 
-   عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده ‌حسابداري 
-    نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان 
-    آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
-    سيستمهاي اطلاعات حسابداري
-    نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
-   اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركتها 
-   نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي
-    نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه 
-    آموزش حسابداري و راههاي توسعه و بهبود شيوههاي آن 
-    تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري 
-    تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري 
-   تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي 
-    تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه ‌گذاري 
-   تحولات فناوري اطلاعات و نرم ‌افزارهاي حسابداري
-    مشكلات تطبيق نرم‌ افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه 
-   مشكلات ناشي از عدم وجود برخي از دادههاي صورتهاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آنها با صورتهاي مالي 

محورهاي اقتصادي
-اقتصاد كاربردي بارويكرد ملي 
-اقتصاد بازرگاني كاربردي
-اقتصاد انرژي كاربردي
-اقتصادسنجي كاربردي
-اقتصاد پولي كاربردي
-اقتصاد كشاورزي كاربردي
-اقتصاد مديريت كاربردي
-اقتصاد محيط زيست كاربردي
-اقتصاد منابع كاربردي
-اقتصاد شهري و روستايي كاربردي
-اقتصاد برنامه ريزي كاربردي
-اقتصاد بخش عمومي كاربردي
-تجارت بين الملل كاربردي


فرهنگ واقتصاد : 

-فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
-فرهنگ سازي در جهش اقتصاد  ملي و جهاد  اقتصادي
-فرهنگ سازي حركت به سوي الگوي ايراني، اسلامي توسعه و پيشرفت
-فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف نامناسب در بخشهاي اقتصادي
-فرهنگ كار، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي
-فرهنگ سازي حمايت از توليدات  داخلي
-نقش فرهنگ قومي، مذهبي در توسعه  اقتصادي كشور
-نقش سبك زندگي و فرهنگ مصرف كالاي داخلي دررونق بخشي به توليد ملي

اقتصادمقاومتي :

-اهميت سرمايه گذاري، اشتغال و بهره وري براي نائل شدن به اقتصاد مقاومتي
-اقتصاد مقاومتي و تحقق اصل 44 قانون اساسي
-اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و تحريمهاي اقتصادي
-اقتصاد مقاومتي و اثرات آن بر نظامهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي
-ارتباط بين تحريمهاي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت :

-ضرورت طراحي الگوي پيشرفت ايراني- اسلامي
-مباني اسلامي نظريه پيشرفت
-اصول و مباني پيشرفت در حوزه  اقتصاد
-جهان بيني اسلامي و دلالت آن بر الگوي  پيشرفت ايراني- اسلامي
-چالش¬هاي به كارگيري مفاهيم و دلالت¬هاي اقتصاد اسلامي در مواجهه با مسائل اقتصاد ايران


حماسه اقتصادي :
-تحريمها و فرصتهاي بين المللي در ارتقا توليد ملي
-نحوه تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي درتوليد ملي
-راهبردهاي تجاري سازي توليدات  ملي
-نقش فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي در توليد ملي و مديريت تحريمها
-چالشها و راهكارهاي مديريتي توليد ملي
-شيوههاي رقابت پذيري محصولات در بازارهاي داخلي، منطقه اي و جهاني
-نقش اقتصاد اسلامي در بهره وري توليد ملي
-چالشها و راهكارهاي نظام بانكي در حمايت  از توليد ملي و سرمايه گذاريها
-سياستهاي اقتصادي
-بررسي وضعيت پرداخت يارانه ها دركشور و آسيب شناسي سياستهاي دولتي در راستاي اصلاح  نظام پرداخت يارانهها
-بررسي موانع اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي
-بررسي تاثير اجراي اصل 44 قانون اساسي بر اقتصاد كشور در سالهاي پس از انقلاب  اسلامي با -تاكيد بر واگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي اخير
-محيط كسب و كار در ايران و نقش سياستهاي كلي اصل ۴۴ دربهبود آن
-بررسي مقايسه اي تجربۀ اجراي ماليات برارزش افزوده در  برخي كشورهاي درحال توسعه
-ماليات بر ارزش افزوده و بررسي امكان جايگزيني آن بجاي درآمد نفت در بودجه كل كشور
-نقاط قوت وضعف اجراي كامل اخذ ماليات بر اساس ارزش افزوده
-بررسي سياست اعطاي سهام عدالت و فرصتها و تهديدهاي ناشي ازآن
-بهره وري عوامل توليد و نقش آن در رشد  اقتصادي
-ارزيابي كارنامه خصوصي سازي در كشور و آسيب شناسي آن
-هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي و تأثيرآنها بر متغيرهاي كلان اقتصادي
-تهديدها و فرصتهاي حاكم بر فضاي كسب و كار
-فوايد حسابرسي عملكرد در شفافيت فضاي كسب و كار و بهبود رشد اقتصادي
-نظام مالياتي و تثبيت كنندگي خودكار نوسانات اقتصاد كلان
-سياست مالياتي و الزامات آن براي سياست پولي
-تدوين يك نظام جامع مالياتي و فوايد آن در منابع درآمدي و بودجه اي دولت
-ماليات ها، هزينه ها و محدوديت بودجه دولت در  بلند مدت
-تركيب مالياتها و رشد اقتصادي
-مالياتها، استقراض و تركيب بهينه آن درتامين مالي دولت
-ثبات نظام مالياتي و رشد اقتصادي ايران
-ثبات نظام مالياتي و نوسانات  اقتصاد كلان
-اثرات شوكهاي بهره وري با توجه به تئوري مكتب چرخههاي حقيقي در ايران
-اهميت انضباط اقتصادي و بودجه اي در ايران
-بودجه ريزي عملياتي و چالشهاي اجرايي آن در ايران
-ماليات سبز
-ماليات برتجارت الكترونيك
-فرارمالياتي و راههاي مقابله با آن
-اثرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در رشد اقتصادي

بخش پولي ومالي :
- ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات
-بررسي روشهاي تامين مالي و سرمايه گزاري در كشور
-بررسي  فرصتهاي سرمايه گزاري به منظور جلب  سرمايه گزاران داخلي و خارجي
-اقتصاد سياسي، سرمايه گزاري و تامين مالي
-بانكها و شيوههاي تامين مالي در بخشهاي مختلف اقتصادي
-جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي
-بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گزاري
-نقش بازارهاي غيررسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار
-مديريت ريسك سرمايه گزاري درايران
-اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار
-بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور
-ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
-بررسي ضرورت استقلال بانك مركزي و موانع تحقق آن دركشور
-نقش بانكداري خصوصي درتوسعه صنعت بانكداري در كشور
-تحليل نقاط قوت و ضعف بانكداري الكترونيك
-بررسي علل و عوامل ايجاد معوقات بانكي
-ارزيابي سياست حذف صفر از واحد پول ملي و چگونگي تأثيرگذاري آن بر بخش حقيقي اقتصاد
-بررسي آثار اقتصادي، طولاني شدن پروژههاي عمراني و بارناشي از اجراي اين موضوع

اقتصاد بين الملل :
- ايران در اقتصاد جهاني و تاثير تعاملات بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي
-بررسي  وضعيت تجارت خارجي كشور و فرصتها و تهديدهاي پيش روي كشور در اين حوزه
-ارزيابي وضعيت سرمايه گزاري خارجي دركشور و بررسي نقش و اهميت آن در رشد اقتصادي كشور
-وضعيت و جايگاه اقتصاد ايران در منطقه آسياي جنوب غربي

اشتغال :
-چالشهاي اشتغال در ايران
-فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه اشتغال در كشور
-بازاركار، بهره وري نيروي كار و ارزيابي عوامل اصلي مؤثر بر بيكاري در كشور
-بنگاه‌هاي كوچك و متوسط  و نقش آن در ايجاد اشتغالبررسي اثرات ناشي از اجراي طرح بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده در كاهش نرخ بيكاري

صندوق توسعه ملي :
-نقش صندوق توسعه ملي در تبديل تحريمها به فرصت
-توسعه متوازن و پايدار كشور
-ارتقا ارزش افزوده درصنعت نفت و گاز
-ثروت ملي، اقتصادمقاومتي
-راهكارهاي ارتقا جايگاه بين المللي صندوق توسعه ملي
-مديريت سبد دارايي(پورتفوي) و مديريت ريسك صندوق توسعه ملي
-مطالعات تطبيقي قوانين، مقررات، رويهها و عملكرد صندوقهاي ثروت ساير كشورها
-صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گزاري در كشور

انرژي :

-بررسي وضعيت وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و راهكارهاي عملي برون رفت از آن
-بررسي وضعيت بخش نفت دركشور و چالشهاي آن
-چشم انداز توليد و مصرف انرژي دركشور
-صادرات گاز و چالشها و فرصتهاي آن
-ضرورت و امكان پذيري استفاده از انرژيهاي نو
-بررسي ضرورت سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت
-مباحث مرتبط با اقتصاد آب و اقتصاد برق درايران (خصوصي سازي-قيمت تمام شده و...)

كشاورزي، محيط زيست  و توسعه پايدار :
-آلودگيهاي محيط زيست و رشد اقتصادي
-ارزيابي و آمايش سرزمين
-نقش محيط زيست درتوسعه پايدار
-كشاورزي و توسعه پايدار
-محيط زيست وتوسعه پايدار
-بهره برداري بهينه ازمنابع آب و توسعه پايدار
-خشكسالي و تاثيرات آن برتوسعه پايدار
-بهره وري و موانع اشتغال دربخش كشاورزي
-نظام بيمه اي و نظام بانكي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار

جمعيت :
-مصلحت نظام اسلامي، توسعه يا كنترل جمعيت
-نقش زنان در شكل گيري جمعيت مطلوب
-بررسي وضعيت هرم جمعيتي كشور  
-تحليل نوسانات نرخ رشد جمعيت در كشور
-الگوي مطلوب رشد جمعيت
-سياستهاي تشويقي در جهت افزايش جمعيت درايران
-جمعيت و رشد اقتصادي
-اقتصاد و مديريت و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد ايران

نظرات