نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

نخستين همايش بين المللي جامع مديريت ايران با هدف بررسي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت، معرفي نوآوري هاي دانش مديريت وصنعت درحوزه داخلي و بين المللي و تبادل ديدگاه ها، ارتقا فرهنگ پژوهش و نوآوري درتصميم گيري ها و سياستگذاري ها و .. با محوريت مديريت مالي و سازمان هاي اقتصادي، مديريت در شرايط تحريم اقتصادي، مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات، مديريت صنعتي و اجرايي، مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان و با همكاري دانشگاه هاي معتبر سراسر كشور ، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش :

مديريت مالي و سازمان هاي اقتصادي:
-  ماليات و  مديريت درآمد 
-    مديريت بودجه و بودجه ريزي
-    حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-    مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
-    سرمايه گذاري ملي وحمايت از سرمايه ايراني
-    بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار
-    رويكردها و چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-    مباحث جديد مهندسي مالي و مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك هاي مديريت مالي
-    رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
-      ساختار بازار سرمايه وتامين مالي برا ي توسعه بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات
-      بررسي روشهاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور
-     بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري به منظورجلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
-      جايگاه بازار سرمايه درتامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي
-      مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران
-      اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي برفضاي كسب و كار
-      ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
-     نحوه تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي در توليد ملي

مديريت در شرايط تحريم اقتصادي:
-   نقش مديريت در شرايط تحريم
-  تاثير تحريمها بر تجارت داخلي و خارجي
-   تحريمها و فرصتهاي بين المللي در ارتقا توليد ملي
-    مديريت سازمانها و شركتها در شرايط تحريم
-    تحريمها و اقتصاد مقاومتي
-    تحريم اقتصادي و فضاي كسب وكار، كارآفريني
-    كاهش تحريمها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن
-    تاثير تحريمها بر صنعت توريسم، سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي
-    نقش فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي در توليد ملي و مديريت تحريمها

مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات:
-   مديريت دانش و اطلاعات
-   سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و سيستمهاي اتوماسيون 
-    يكپارچه سازي استراتژيهاي فناوري و كسب و كار
-    مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
-   انتقال فناوري و بومي سازي دانش
-   تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي
-    دولت و خدمات الكترونيكي
-   مدلهاي نوين كسب وكار الكترونيكي
-    روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات
-    هوشمندي كسب و كار
-    فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي
-   جنبه‌هاي راهبردي، مديريت و سازمان‌دهي يادگيري الكترونيكي
-   تضمين كيفيت، ارزشيابي، ارزيابي و اعتبارسنجي در يادگيري الكترونيكي
-   جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام يادگيري الكترونيكي
-   ارزشيابي و كنترل كيفيت در آموزش الكترونيكي
-   چالشها و فرصتها در آموزش الكترونيكي
-   وجوه مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
-    نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه فناورانه كشورهاي در حال توسعه
-   مديريت فناوري و داراييهاي فكري
-   مديريت تحقيق و توسعه
-    نوآوري فناورانه و توسعه محصولات جديد

 مديريت صنعتي و  اجرايي:

- مديريت اجرايي و  طرحهاي توسعه
-   انتقال و توسعه تكنولوژي
-    مديريت توليد و  مدل هاي تصميم گيري
-    مديريت جهانگردي، گردشگري و  بازاريابي خدمات
-   مديريت حمل و  نقل و  بازارهاي بين المللي
-    مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و  وابستگي هاي صنعتي و  اقتصادي
-   مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
-   مديريت بهره وري
-    مديريت كيفيت
-     شاخص ها و استراتژيهاي بهره وري
-     اقتصاد مهندسي و تحليل هزينه
-     اقتصاد و مهندسي و مهندسي مالي 
-    مديريت استراتژيك، منابع انساني، دانش و تكنولوژي
-     مديريت اطلاعات، تحليل سيستمها
-     مديريت ريسك، ايمني صنعتي، مهندسي فاكتورهاي انساني
-     مديريت پروژه
-      مديريت و مهندسي كيفيت
-    مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه
-    مديريت، برنامه ريزي و پيگيري عمليات
-     مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات و پايايي
-     مديريت بحران
-     مديريت دانش و تكنولوژي
-     مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
-    مديريت اتلاف، بهبود بهره وري و ناب سازي فرايند
-     مديريت حمل و نقل
-     پيش بيني و شبيه سازي سيستمها
-     سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
-    سيستمهاي خبره و هوش مصنوعي
-     سيستمها، مدلهاي فازي و محاسبات نرم
-     تحليل سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي
-     سيستمهاي برنامه ريزي
-    طراحي سيستم‌هاي نوين توليدي و خدماتي
-     آناليز تصميم، روش¬هاي تصميم گيري
-     تجارت كسب و كار الكترونيكي
-     آسيب شناسي و چالشهاي پيشروي صنعت ايران
-     كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي و مديريت شهري
-     كاربرد مهندسي صنايع دربخش آموزشي، خدماتي و درماني
-     كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست و مديريت انرژي
-     روشهاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع

مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان:
-   استراتژي بازار
-    تحقيقات بازار
-    بازاريابي بين‌المللي
-   بازاريابي خدمات
-   مديريت برند
-    كانالهاي بازاريابي
-   مديريت ارتباط با مشتريان

 مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي:
-   مديريت بنگاههاي اقتصادي و سرمايه گذاري
-   مديريت بودجه و بودجه ريزي
-  مديريت مالي 
-    حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-   ماليات و مديريت درآمد
-    مديريت مالي شركت‌ها
-    مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-   رويكردهاي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-    مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي
-    ازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار
-    استانداردسازي ملي براي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-    مهندسي مالي، رويكردها و چالشها و تحقيقات كاربردي و كليه مباحث مربوط به مديريت مالي و سرمايه گذاري
    
مديريت دانش:
-   نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش
-    سيستم ها و ابزار مديريت دانش
-  طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
-    مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
-   مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان
-  رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش
-    مدلها و الگوهاي تدوين و پياده سازي استراتژيهاي دانش
-    دانش آفريني و مديريت استراتژيك دانش
-  استراتژيهاي دانش و خلق ارزشهاي پايدار
-    آينده نگاري و سناريوسازي استراتژيهاي دانش در سازمانها
-   دستاوردهاي مديريت استراتژيك دانش در سازمانها

مديريت تبليغات و روابط عمومي
-   نقش رسانه‌ها در توسعه تبليغات
-   تحقيقات بازاريابي و تبليغات بازرگاني
-    استراتژي‌هاي نوين تبليغات و فروش
-   ارزيابي مزايا و معايب رسانه‌هاي تبليغاتي
-   مديريت تبليغات و فروش در فضاي مجازي
-   سياستگذاري، مدل سازي و راهبردهاي مديريت روابط عمومي يكپارچه
-    نقش دانشگاه ها، تشكل ها و موسسات روابط عمومي در توسعه مديريت روابط عمومي يكپارچه
-  آسيب شناسي مديريت روابط عمومي يكپارچه

 توسعه مديريت پولي و بانكي
-   فرصتها و چالشهاي بانكهاي خصوصي و تجاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي
-    نقش مديريت بانكي در مواجهه با تحريمهاي بين المللي و ركود بنگاههاي اقتصادي
-    مديريت تغيير و تحول در بانكداري
-   مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخش¬هاي مختلف اقتصادي
-    چالش¬ها و مشكلات بانكها در فضاي كسب و كار موجود
-   نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه انساني
-   نقش مديريت نظام بانكي در ايجاد فرصتهاي شغلي
-    حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري
-   خلاقيت و كارآفريني در بانكداري خصوصي

نظرات