همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی

همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی

محورهاي همايش :

الف) مطالعات تاريخي و تطبيقي و فنشناسي آثار

ب) بررسي و تحليل آثار و شخصيتهاي فرهنگي و هنري

ج) آسيب شناسي و نقد هنر معاصر

نظرات