اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

محورهاي اصلي همايش:

-مديريت تربيت بدني وعلوم ورزشي 
-فيزيولوژي ورزشي و تغذيه ورزشي
-حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي
-بيومكانيك ورزشي
-رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي
 
محورهاي فرعي همايش:

-مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
-مديريت رويدادهاي ورزشي
-مديريت راهبردي در ورزش
-مديريت سازمان هاي ورزشي
-گردشگري ورزشي
-كارآفريني ورزشي
-آموزش از راه دور در ورزش
-خصوصي سازي در ورزش
-بازاريابي ورزشي
-اقتصاد و نوآوري در ورزش
-ورزش همگاني
-ورزش بانوان
-ورزش هاي بومي-محلي
-رسانه و ورزش
-فرهنگ و ورزش
-استعداديابي ورزشي
-ورزش هاي آبي و ساحلي
-فناوري و مهندسي در ورزش
-پزشكي ورزشي
-ورزش و اوقات فراغت
-جامعه شناسي ورزشي
-ورزش معلولين و جانبازان
-اخلاق در ورزش
-حقوق ورزشي
-و ساير موضوعات مرتبط با تربيت بدني و علوم ورزشي
 
محور ويژه همايش:
-اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در ورزش

نظرات