نخستین کنفرانس منابع طبیعی ،محیط زیست و توسعه ی پایدار

نخستین کنفرانس منابع طبیعی ،محیط زیست و توسعه ی پایدار

محورهاي كنفرانس:

محورهاي حقوقي

-حقوق محيط­ زيست

-بررسي مباني فقهي حقوق محيط­ زيست

-جرايم محيط­ زيستي

-چالش­هاي نظام كيفري ايران در حوزه­ ي جرايم محيط ­زيستي

-تأثير تحريم­ ها بر محيط ­زيست و منابع ­طبيعي از منظر حقوق بين ­المللي

-بررسي مشكلات حقوقي محيط­ بانان در برخورد با شكارچيان مختلف

-نقد قوانين محيط­ زيستي و شكار غيرمجاز

-بررسي حقوق افزايش پديده ريزگردها در استان خوزستان

-حمايت كيفري از منابع طبيعي

-ارزيابي حقوقي استانداردهاي آلودگي هوا در منابع طبيعي

-حقوق حفاظت از هوا

-حقوق حفاظت از خاك

-كاستي­هاي نظام حقوقي ايران در حفاظت از جنگل و مرتع

-حقوق درياها و تالاب­ها

-انتقال بين ­حوضه­اي آب و حقابه­ ها از منظر حقوقي

محورهاي محيط ­ زيست

-آلودگي­هاي محيط­ زيست و تغييرات آب و هوايي

-ارزيابي محيط ­زيست و آمايش سرزمين

-تنوع زيستي و زيستگاه

-آموزش محيط­ زيست

-برنامه­ ريزي و مديريت محيط­ زيست

-فناوري­هاي نوين و محيط ­زيست

-توسعه پايدار و محيط­ زيست

-اسلام و محيط ­زيست

-فرهنگ و محيط ­زيست

-گردشگري و محيط­ زيست

-انرژي و محيط­ زيست

-ساير ايده­ هاي نوين در زمينه­ي حفاظت و حمايت از محيط ­زيست

-محورهاي ويژه و مرتبط

نظرات