اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

مديريت و مهندسي تالابها

-   اثرات خشك شدن تالاب ها

-   كاركرد اكولوژيكي تالابها

-  كاركرد اقتصادي تالابها

- نقش تالابها در حذف آلاينده ها

- اثرات اجتماعي تالابها

- نقش تالابها در ترسيب كربن اتمسفري

تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب

-  سيستم هاي نوين تصفيه فاضلاب

-  استفاده از لجن فاضلاب در توليد محصولات كشاورزي

- تصفيه زه آب هاي كشاورزي

-  حذف مواد سمي و فلزات سنگين  از پساب و لجن فاضلاب هاي شهري و صنعتي

- بازيافت پساب و استفاده مجدد از آب هاي نامتعارف       

آلودگي آب

- انواع آلاينده هاي آب                                        

- آلودگي آبهاي سطحي

-  آلودگي آبهاي زيرزميني

-  آلودگي آبهاي آزاد

-  آلودگي هاي نفتي درياها

آلودگي خاك

-  استفاده از روش هاي نوين جهت پالايش خاك هاي آلوده

-  روشهاي شناسايي و پالايش آلاينده هاي خاك

-  احياي توان بيولوژيك خاك

- حفاظت از خاك

مديريت و مهندسي پسماند

- مديريت كاهش،  بازيافت، بازيابي و دفع پسماند هاي صنعتي

-  مديريت دفع پسماند هاي بيمارستاني

- مديريت كاهش،  بازيافت، بازيابي و دفع پسماند هاي شهري

- مديريت دفع پسماندهاي هسته اي

- سيستم هاي نوين بازيافت و بازيابي زباله هاي شهري

نانوتكنولوژي و محيط زيست

- استفاده از سيستم هاي نانو در تصفيه آب و فاضلاب

-  روش هاي نوين شيرين سازي آب                                       

-  روش هاي موثر و نوين تصفيه آب و فاضلاب                       

-  به كارگيري نانو تكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي    

كشاورزي پايدار

-  روش هاي نوين آبياري كشاوزي

- مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

-  توليد محصولات ارگانيك

-  كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي

آلودگي هوا و صدا

-  شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي

-  مدل سازي انتشار آلودگي هوا

- ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا

- ابعاد بهداشتي و روان شناختي تاثيرات آلودگي هوا

- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار

-  فن آوري هاي نوين كاهش و حذف كارهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع   

ارزيابي محيط زيست

-  ارزيابي اثرات زيست محيطي 

- اثرات تغيير اقليم بر محيط زيست

- كاربرد سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در محيط زيست

- اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي

-  محيط زيست و توسعه پايدار

- محيط زيست و آمايش سرزمين

-  اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي

تنوع زيستي

- تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار

-اقتصاد محيط زيست

-حقوق محيط زيست

مديريت و آموزش محيط زيست

-   مديريت منابع آب

-  مديريت بهينه انرژي هاي پاك و روش هاي سازگار محيط زيست

- محيط زيست و خدمات شهري

- محيط زيست و انرژي پاك

- انرژي هاي سبز، انرژي هاي نو

- محيط زيست و انرژي پاك ايران                                        

-  راهكار هاي عملي آموزشي وارتقا فرهنگ محيط زيست

نظرات