دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری

دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری

محورهاي كنفرانس:

-مهندسي ژئوتكنيك: (ارزيابي منشاء مخاطرات لرزه اي، پخش امواج لرزه اي، ضربه و اخطار بهنگام )
-تجارب وآموزه هايي از زمين لرزه هاي جديد
-زيرساختارها و سيستم شريان هاي حياتي
-آتش سوزي پس از وقوع زلزله
-طراحي سازه هاي جديد
-اجرا با كيفيت بالا، استفاده ازكامپيوتر و شبيه سازي
-ارزيابي خسارات وريسك شهري، مرمت وتعمير و مقاوم سازي
-ميراگرها و جداسازهاي لرزه اي، اتلاف انرژي و سيستم جديد كنترل
-آمادگي ومديريت اضطراري در زمين لرزه هاي بزرگ
-رفتار و طراحي تسليح سازه هاي بتني زيربارهاي ناشي از زلزله
-طراحي لرزه اي ومقاوم سازي پلها
-آناليز و طراحي سازه ها در برابر بارهاي ناشي از زلزله
-فضاهاي زير زميني شهري، طراحي، مهندسي لرزه اي و ويژگي هاي محيط زيست با تاكيد بر اندركنش خاك و حفاري تونل
-زمين ساخت صفحه اي، علل زمين لرزه ها (ارزيابي، آناليزو تغييرات زماني رخداد زلزله ها در ايران از 1964 تا 2014 ميلادي)
-زمين شناسي مهندسي و تغييرات اقليمي
-توسعه پايدار شهري و مقاوم سازي معماري

نظرات