همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

اهداف همايش:

- تبادل ديدگاه ها و بحث پيرامون موضوعات ارائه شده

- شكل دهي به نقش زن در امر تحكيم بنيان خانواده

-تصميم سازي و برنامه ريزي بر مبناي نيازهاي واقعي خانواده و زنان بر اساس نتايج مقالات مطرح

- ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي براي كاهش مسائل و مشكلات اجتماعي و افزايش كيفيت زندگي

- توانمندسازي خانواده ها در راستاي رشد اقتصادي كشور

- شناسايي عوامل مساعد و نامساعد رفتاري در حيطه  زنان و خانواده در جامعه و ارائه راهكار

-افزايش آگاهي با هدف ارتقاي توانمندي هاي زنان در خانواده و جامعه در راستاي سلامت اجتماعي

- نگاهي حرفه اي به نقش زن به عنوان سرمايه اجتماعي در كشور

 

محورهاي همايش:


 زن و مديريت  خانواده

- خانواده، شادكامي، رضايت زناشويي

- اصول فرزند پروري و اجتماعي كردن فرزندان

- نقش زن در از بين بردن شكاف نسلي

- عدالت جنسيتي و سلامت خانواده

- خانواده پايدار و پرورش هيجانات و عواطف مثبت و سازنده

- فناوري­هاي نوين ارتباطي و خانواده

-اثرات رسانه هاي جمعي مدرن بر ساختار و روابط  خانواده

 

 معنويت و خانواده متعالي

-  نقش دين در سبك زندگي فردي و اجتماعي زنان

- نقش حجاب و عفاف در تعالي خانواده

- خانواده  و پايبندي به ارزشها و فضايل اخلاقي 

- خانواده پايدار و سبك زندگي سالم بر مبناي فرهنگ اسلامي-ايراني

- آموزش ارزشها و هنجارهاي اخلاقي در خانواده

 

خانواده تك والد

-  خانواده تك والد و ارزشهاي جامعه

- مدل هاي حمايتي و خانواده تك والد

- مشكلات و مسائل موجود در خانواده هاي تك والد

- سلامت رواني فرزندان خانواده هاي تك والد

- توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

 

خانواده و اقتصاد

- اقتصاد خانواده و بازار كسب و كار خانوادگي

- نقش زنان در مديريت اقتصادي

- اشتغال زنان و سلامت خانواده

- تعادل خانه و محيط كار

- زنان و هدايت رفتار اقتصادي خانواده

- آثار رفتار اقتصادي زنان بر مصرف كل جامعه

 

تحكيم بنيان خانواده و خانواده هاي شهدا و ايثارگران

-  توانمندسازي همسران و ارتقاي كيفيت زندگي در خانواده هاي شهدا و ايثارگان

- تدوين شاخص هاي رضايتمندي و پويايي

- بررسي مدل هاي ذهني و ارزشي خانواده هاي شهدا و ايثارگران در راستاي حفظ سلامت اجتماعي
- چگونگي تقويت فرصتهاي رشد و تحول در خانواده هاي شهدا و ايثارگران

 

 ازدواج

- انتخاب درست براي ازدواج

- آموزشهاي پيش از ازدواج

- آموزشهاي پس از ازدواج و برقراري ارتباط صحيح با همسر

- شناخت و تبيين جايگاه حمايت هاي اجتماعي در توانمندسازي خانواده

- خانواده و راه هاي تشويق و تسهيل ازدواج جوانان

- راههاي افزايش توانمندي دختران و تأثير آن بر پايداري خانواده

 

 سياست هاي افزايش جمعيت و خانواده

- نقش نهادها و سازمان ها در افزايش جمعيت

- پيامدهاي افزايش جمعيت در ابعاد اقتصادي و فرهنگي خانواده

- آسيب شناسي سياست هاي كاهش جمعيت بر خانواده

- سياست هاي الگوي مطلوب رشد جمعيت و تاثير آن بر سلامت خانواده

- نقش نگرش ها ي اجتماعي  و باورهاي  فرهنگي در رشد جمعيت

- عوامل و انگيزه هاي مؤثر در افزايش جمعيت

 

سرمايه اجتماعي و زن

- فرسايش سرمايه اجتماعي  و پيامدهاي آن در جامعه

-  نقش سرمايه اجتماعي فردي و سازماني در كارآفريني اجتماعي زنان

- سرمايه اجتماعي و انجمن هاي زنان 

- سرمايه اجتماعي و فعاليتهاي اجتماع محور در امور دختران و زنان

- ميزان مشاركت اجتماعي در ظرفيت سازي پتانسيل هاي زنان در جامعه

نظرات