نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)

نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)

محورهاي سمينار:

-بتن هاي ويژه
-نانو سيمان
-خمير و ملات مسلح به نانو مواد
-نانو سيليس
-نانو الياف
-ساختارهاي سيماني خود تميز شونده
-نانو افزودني ها
-آزمون هاي ريز ساختاري
-مدلسازي در ابعاد نانو
-بتن و محيط زيست

نظرات