نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)

نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)

بنياد فارس شناسي با همكاري استانداري فارس، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس، بنياد بين المللي فرهنگ و هنري امام رضا(ع)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر آن شدند تا نخستين  همايش سومين حرم اهل بيت(ع) را در سال 1393 برگزار نمايند.

محورهاي همايش:

حضرت احمد بن موسي شاه چراغ

- سيره حضرت احمد بن موسي

- مسند روايات واحاديث احمد بن موسي(ع)

-زندگي و هجرت حضرت احمد بن موسي(ع)

- مدفن حضرت احمد بن موسي در آيينه تاريخ

- ولايت پذيري و نقش ايشان در ثبات تشيع امامي

- تاثير حضرت شاهچراغ(ع) بر فرهنگ شيراز در طول تاريخ

 سومين حرم اهل بيت

- معناشناسي حرم 

- حرم در آراء امام خميني

-شهر اسلامي در بيانات مقام معظم رهبري

-كاركردهاي حرم در جوامع اسلامي    

-حرم و شهر آرماني اسلامي

- سومين حرم اهل بيت و نقش آن در ايجاد تمدن نوين اسلامي

- سومين حرم و سبك زندگي اسلامي

- نقش شاهچراغ (ع) درفرهنگ ديني شيراز

-جايگاه اقتصاد در سومين حرم اهل بيت 

- اقتضاعات شهرسازي سومين حرم اهل بيت

- ظرفيت هاي محيطي و فرهنگي شيراز براي تحقق سومين حرم اهل بيت

سومين حرم و اهداف راهبردي

- جايگاه شاهچراغ(ع) و سومين حرم اهل بيت در فرهنگ جهاني

-سومين حرم اهل بيت و مسائل تمدني و گسلهاي آن در جهان امروز

-سومين حرم اهل بيت و صدور انقلاب اسلامي

- مقتضيات تبديل شدن سومين حرم اهل بيت به شهري جهاني و بين المللي

- چشم اندازهاي توسعه معنوي شيراز در خاورميانه

نظرات