اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

محورهاي همايش:

- كشاورزي و توسعه پايدار 

- نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي 

- نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم 

- نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم 

- نقش مديريت پسماندها در كشاورزي پايدار 

- تجمع زيستي آلاينده ها ي زيست محيطي در زنجيره غذايي 

- بهره برداري بهينه از منابع پايدارآب وخاك در راستاي توسعه پايدار 

- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي 

- مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي گياهي،علفهاي هرز و توسعه پايدار 

- بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار 

- ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار 

- خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار 

- سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار 

- بهره برداري بهبنه از منابع آب و خاك و توسعه پايدار 

- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي و توسعه پايدار 

- مديريت تلفيقي آفات، بيماريهاي گياهي ، علف هاي هرز و توسعه پايدار 

- بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار 

- مديريت اطلاعات خاك و نقش آن در توسعه پايدار 

- مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار

- مديريت توليد پايدار كشاورزي در شرايط تنشهاي زنده وغير زنده 

- كشاورزي زيستي وتوسعه پايدار 

- هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار 

- نظلم بيمه اي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار 

- تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار 

- گياه پالايي و نقش آن در توسعه پايدار

- توليد پايدار كشاورزي در عرصه هاي شور 

- فناوري هاي نوين درتوليد و عرضه محصول سالم 

- بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد 

- فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامي 

- نقش روشهاي نوين در توليد محصول سالم 

- فن آوري هاي نوين در مديريت نگهداري فرآورده هاي خام دامي 

- چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم 

- كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي 

- محيط زيست و توسعه پايدار 

- كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست و توسعه پايدار 

- و ساير ايده هاي نوين در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست

نظرات