همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی

همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی


-تغذيه الكتريكي سايت هاي ارتفاعي و دور از دسترس

-تبيين جايگاه مهندسي قدرت در بخش هاي مختلف دفاعي

- ا رتقاء سطح اثربخشي تعامل بين فعالان حوزه مهندسي قدرت

- هم‌افزايي و هدفمندتر نمودن فعاليت‌هاي دانشي و فناورانه  حوزه مهندسي قدرت

- كمك به رفع چالش‌ها و گلوگاه‌هاي پيش روي توسعه مهندسي قدرت

نظرات