همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

محورهاي همايش:

محور اول:- تاريخ و باستانشناسي خليج فارس

نام و هويت تاريخي خليج فارس

پيشينه ي تجارت و دريانوردي ايرانيان در خليج فارس

حكومت هاي باستاني و تاريخي در منطق خليج فارس

سير تاريخي مداخلات كشورهاي بيگانه در خليج فارس، علل، ريشه ها

پيشينه تاريخي كشمكش هاي منطقه ي خليج فارس

نقش جنبش هاي ديني، اجتماعي و سياسي در خليج فارس

نقد و بررسي ديدگاه هاي مستشرقان و پژوهشگران جهاني درباره خليج فارسمحور دوم : - فرهنگ، هنر و معماري خليج فارس

خليج فارس در گذرگاه فرهنگ و تمدن

ادبيات، زبان و گويش هاي ساكنان سواحل خليج فارس

مردم شناسي و فرهنگ عامه ساكنان منطقه خليج فارس

جايگاه صنايع دستي و سوغاتي هاي منطقه ي خليج فارس در اقتصاد منطقه و نقش آن در شكوفايي گردشگري و پاسداري از ميراث معنوي و هويت ملي

جايگاه خوراك و پوشاك محلي در جاذبه هاي فرهنگي- گردشگري منطقه ي خليج فارس و نقش آنها در گسترش گردشگريمحور سوم : - اقتصاد و انرژي خليج فارس

خليج فارس و اقتصاد جهاني

مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تأثير آن بر توسعه منطقه خليج فارس

خليج فارس و تأثير آن در گستره اقتصاد سواحل و جزاير خليج فارس

منابع غيرنفتي اقتصادي در خليج فارس

تبيين اثرات منابع انرژي خليج فارس در اقتصاد منطقه ايمحور چهارم: - ابعاد سياسي– اجتماعي خليج فارس

جايگاه ژئوپوليتيك و استراتژيك خليج فارس

سير تحولات سياسي و اجتماعي كشورهاي خليج فارس

سير تحولات سياسي و اجتماعي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس

نقش خيزش هاي مردمي و پايداري آنان در پاسداري از تماميت ارضي و ملي خليج فارس

سياست قدرت هاي فرا منطقه اي در خليج فارس و پيامدهاي آن بر امنيت خليج فارس

حضور بيگانگان در خليج فارس و چالش هاي سياسي پيش روي كشورهاي منطقه

خليج فارس، انرژي و نقش آن در تحولات سياسي منطقه و فرا منطقه اي

بيداري اسلامي در كشورهاي حاشيه خليج فارس(تحول هندسه قدرت جهاني)

تعامل كشورهاي حاشيه خليج فارس و تاكيد بر وجوه فرهنگ اسلامي به عنوان عامل همگرايي و همبستگي سازمحور پنجم :-جغرافيا و محيط زيست خليج فارس

ويژگي ها، ابعاد جغرافيايي و توان هاي محيطي خليج فارس

جغرافياي انساني و طبيعي خليج فارس

سكونتگاه هاي انساني و خليج فارس

بلاهاي طبيعي و خليج فارس

چالشهاي زيست محيطي موجود منطقه خليج فارس

اكوسيستم منطقه خليج فارس

حفاظت از محيط زيست در بنادر خليج فارس

بهداشت، ايمني و محيط زيست در بنادر خليج فارس

آسيب شناسي محيط زيست جزاير و بنادر خليج فارس

نظرات