همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

محورهاي همايش:

كليه موضوعات مرتبط با قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و الحاقيه آن (قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي 1393)

- تحقيقات مقدماتي
-مراجع كيفري وصلاحيت هاي آنها
-تجديد نظرخواهي ازآراي محاكم
-اجراي احكام كيفري
-دادرسي نيروهاي مسلح
-دادرسي الكترونيكي
-و ساير موضوعات مرتبط

 

 

نظرات