سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی

اهداف همايش:
-    شناسايي راهكارهاي اجرايي نمودن منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي
-   آسيب شناسي و شناسايي مباني فرهنگي رشد و توسعه اقتصادي
-   شناسايي الگوهاي فرهنگي توسعه
-    گسترش تعامل دانشگاه با حوزه هاي اجرايي
 
 

محورهاي همايش:
-  تبيين مباني اقتصاد مقاومتي
- نقش و جايگاه فرهنگ در پياده سازي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي
- الزامات راهبردي نهادي ، زيرساختي و برنامه اي در پياده سازي و اجراي اقتصاد مقاومتي
- نقش و تأثير تحولات اقتصادي (تحريم، شوك، مخاطرات و تهديدها) بر توسعه اقتصادي
- اشتغال، بهره وري و توسعه فضاي كسب و كار در استان كردستان
عدالت و رشد اقتصادي
- تجارت خارجي، اقتصاد مرزي و نقش آن در توسعه استان كردستان
- اقتصاد منطقه اي و مدلهاي بومي توسعه
- ساختار دولت، بودجه ريزي و نظام اداري در استان كردستان
- سرمايه گذاري، زيرساختها و توسعه اقتصادي در استان كردستان
- سرمايه انساني، اجتماعي و توسعه اقتصادي در استان كردستان
- كاركرد مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در توسعه اقتصادي استان كردستان

نظرات