اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی

محورهاي همايش:

- مديريت ورزشي

- فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

- بيومكانيك و فناوري ورزشي

- رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي

- آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

نظرات