همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار

همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار

محورهاي همايش:


 راهبرد بازاريابي در شركت هاي كوچك و متوسط،
- بازاريابي كارآفرينانه و بازاريابي خلاق،
- بازاريابي سازمان هاي غيرانتفاعي و عمومي،
- خلق ارزش، توسعه محصول و نوآوري در كسب و كار،
- بازاريابي خدمات، راهبرد نوآوري و توسعه پايدار،
- مسئوليت پذيري اجتماعي و اخلاق در بازاريابي،
- شركت هاي كوچك و متوسط و توسعه پايدار،
- كارآفريني و  توسعه پايدار،
- نوآوري، كارآفريني و توسعه منطقه اي،
- بين المللي سازي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و توسعه رقابت،
- كسب و كارهاي خانگي، خانوادگي و توسعه پايدار،
- مديريت كسب­وكار و مديريت زنجيره تامين،
- استراتژي هاي مديريت منابع انساني و توسعه پايدار،
-  بهبود فضاي كسب و كار و كسب­وكارهاي كارآفرينانه،
- توسعه فرصت­هاي كسب­وكار و اشتغال پايدار،
- فرصت ها، چالش ها و راهكارهاي تجاري سازي دانش و تكنولوژي،
- كارآفريني، مديريت كسب و كار و اقتصاد مقاومتي،
- كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و سنت،
- استراتژي هاي ايجاد،  بقاء و رشد كسب و كار،
- مراكز رشد واحدهاي فناور، پارك هاي علم و فناوري، كلينيكهاي تخصصي مشاوره و كسب وكارهاي دانش بنيان،
- معرفي تجربه هاي موفق و ناموفق كسب و كار 
- ،ساير حوزه هاي مرتبط بازرگاني و كارآفريني،

 

نظرات