اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش:

- حسابداري

- مسئوليت اجتماعي

- مديريت استراتژيك

- مديريت سرمايه انساني

- مديريت محيط زيست و كشاورزي

- مديريت سبز

- كارآفريني

- مديريت اسلامي

- مديريت بازرگاني - مديريت بيمه و بازاريابي

- مديريت صنعتي و اجرايي

- حقوق و مديريت

- مديريت اطلاعات

 -مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي

 - مباني نظري، مفاهيم و راهبردها

 - مديريت فرهنگي و فرهنگ سازماني

- محور آزاد

 

نظرات