دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

محورهاي همايش
سمپوزيوم مديريت فرهنگي و توسعه فرهنگي:

پيوست فرهنگي، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي
ارزش هاي اخلاقي و توسعه سازماني
اخلاق و فرهنگ سازماني
فرهنگ و اخلاق در سيستم هاي مديريت اطلاعاتي
مديريت توسعه و تحول سازماني و روانشناسي منابع انساني
متغيرهاي استراتژيك سازماني(انساني، اجتماعي، ساختاري)
آموزش سرمايه انساني در بهره وري، بهبود كيفيت و فرهنگ كار


سمپوزيوم مديريت  اسلامي:
مديريت اسلامي، نظريه ها و تجارب موافق
رهبري و مديريت اسلامي
مديريت اسلامي، ساختار سازماني و منابع انساني
مديريت اسلامي و ارتقاي فرهنگي
سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريتي در ارتقاي فرهنگي خانواده
الگوهاي مبتني بر سيره‌ي نبوي و اهل بيت (ع) در ارتقاي فرهنگي
مديريت اسلامي و نهادهاي حمايتي
مديريت اسلامي و همبستگي اجتماعي
مديريت اسلامي و ظرفيت‌ساز‌ي‌هاي مالي و اقتصادي
الگوهاي اسلامي و شيوه‌هاي تأمين مالي خرد (مايحتاج زندگي، مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل) نيازمندان
الگوها و شيوه‌هاي جديد بهره‌برداري از نهادهاي وقف، صدقات، قرض الحسنه و...


سمپوزيوم مسئوليت اجتماعي و توسعه مديريت فرهنگي:
سازمان هاي غير دولتي
روابط دولت و بخش خصوصي
الگوهاي اخلاق حرفه‌اي
مسئوليت پذيري در سازمانها
فرهنگ و مسئوليت اجتماعي
مسئوليت اجتماعي سازمانها و جامعه
اخلاق زيستي و مسئوليت اجتماعي


سمپوزيوم انديشه هاي راهبردي مديريت:
مديريت استراتژيك، رهبري و تحول
مديريت استراتژيك، روش ها و ساختارها
مديريت تحول، نوآوري و خلق تكنولوژي
مديريت تحقيق، توسعه، انتقال و آينده پژوهي تكنولوژي
مديرت آموزش و راهبردهاي آموزشي
چالش هاي سازماني در مديريت
تفكر سيستمي و نوآوري در مديريت
موانع تفكر سيستمي، چالش ها و پيشبرنده ها
آينده­پژوهي و تفكر سيستمي
مديريت ريسك و پدافند غير عامل
مديريت فرآيند ها و معماري سازماني
مالكيت فكري و مديريت دانش
 
سمپوزيوم مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي:
مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري
مديريت بودجه و بودجه ريزي
مديريت مالي
حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
ماليات و مديريت درآمد 


سمپوزيوم مديريت اطلاعات:
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
مديريت ديناميك، سيستم ها و ابزارها    
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و سيستم هاي اتوماسيون
نظام اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سيستم هاي اطلاعاتي
يكپارچه سازي استراتژي هاي فناوري و كسب و كار
سيستم هاي اطلاعاتي و كسب و كار
مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه
انتقال فناوري و بومي سازي دانش
فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي
اتحاد استراتژيك و موفقيت سازماني


سمپوزيوم حقوق و مديريت :
حقوق بازرگانان و قراردادهاي بازرگاني
سازمان هاي تجاري و كنوانسيون بين المللي
حقوق حمل و نقل و ترانزيت بين المللي
سازمانها و بازارهاي پولي و مالي بين المللي


سمپوزيوم مديريت صنعتي و اجرايي :
مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه
انتقال و توسعه تكنولوژي
مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري
مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات
مديريت شهري و برنامه ريزي منطقه اي
مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي
اقتصاد و برنامه ريزي شهري
مديريت حمل و نقل شهري، آلودگي، انرژي
مديريت بحران و سازمانها
مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي
مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار
تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتالي
مديريت بهره وري
مديريت كيفيت
شاخص ها و استراتژي هاي بهره وري


سمپوزيوم مديريت بازرگاني ، مديريت بيمه و بازاريابي:
مديريت صادرات و واردات و شبكه هاي بين المللي                 
مديريت بيمه، خدمات و خطرات
مديريت ريسك و بيمه در فعاليتهاي مالي اقتصادي
مديريت بازاريابي
مديريت طراحي محصول، تبليغ، تامين و شبكه توزيع
مديريت عمليات رواني، تبليغات و ضد تبليغ در بحران
مديريت رسانه و ارتباطات
مديريت ارتباطات جهاني و حقوق بين المللي ارتباط جمعي
خدمات پس از فروش در مديريت ارتباط با مشتري
مديريت ارتباط با مشتريان
بازاريابي و تبليغات استراتژيك
مدل هاي كسب وكار 


سمپوزيوم فرهنگ كارآفريني و كارآفريني فناورانه:
كارآفريني و نوآوري استراتژيك
فرهنگ كارآفريني
كارآفريني فرهنگي
پيش نيازهاي كارآفريني
مديريت كارآفريني و نيازهاي اجتماعي كارآفرينان
كارآفريني فردي،سازماني، اجتماعي
كسب و كار جديد
كارآفريني فناورانه
هدايت و رهبري در كارآفريني
توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
مديريت نوآوري در شركت هاي چند مليتي


سمپوزيوم مديريت سبز:
فناوري هاي سبز در مديريت
كارآفريني سبز
بازاريابي سبز
زنجيره تامين سبز
مديريت سبز
نوآوري سبز
آينده‌گرايي و انرژي با رويكرد سبز
انرژي‌هاي نوين و تجديدپذير
اقتصاد زيست‌محيطي
اقتصاد و مديريت انرژي
منطقه سبز و شهر پايدار
مديريت محصول سبز


سمپوزيوم مديريت سرمايه انساني:
مديريت كاركنان دانشور
مديريت استراتژيك منابع انساني
مديريت منابع انساني الكترونيك
توسعه منابع انساني در گذر از بحران هاي مديريتي و سازماني
جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزيت­ها و چالش­ها
شايسته گزيني و شايسته پروري
بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها
مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها
مديريت عملكرد منابع انساني
نوآوري فردي وسازماني در توسعه منابع انساني
اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني
بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني
مديريت منابع انساني در شركت هاي هولدينگ


سمپوزيوم مديريت استراتژيك:
تفكر استراتژيك
آينده نگاري و آينده پژوهي
مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ
مديريت استراتژيك دانش
مديريت استراتژيك بازار
مديريت استراتژيك برند
مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات
مديريت استراتژيك پروژه
مديريت پيمانهاي استراتژيك
مديريت استرتژيك ريسك
جاري سازي (پياده سازي) استراتژي و همسوسازي استراتژيك
كنترل استراتژيك و كنترل استراتژي
مديريت استراتژيك و عملكرد
مديريت تحولات استراتژيك
استراتژي اقيانوس آبي
مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركود
تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت
مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي
آمادگي استراتژيك
نوآوري استراتژي


مديريت سرمايه انساني:
مديريت كاركنان دانشور
مديريت استراتژيك منابع انساني
مديريت منابع انساني الكترونيك
توسعه منابع انساني در گذر از بحران هاي مديريتي و سازماني
 جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزيت­ها و چالش­ها
شايسته گزيني و شايسته پروري
بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها
مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها
مديريت عملكرد منابع انساني
نوآوري فردي وسازماني در توسعه منابع انساني
اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني
بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني
مديريت منابع انساني در شركت هاي هولدينگ


محور آزاد:
مطالعات و تحقيقات علمي در حوزه مديريت در تمامي گرايش هاي مديريت

نظرات