همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

اهداف همايش:
-گردهمايي انديشمندان، پژوهشگردان، مديران و كارشناسان و برنامه ريزان شهري به منظور بحث و تبادل نظر و فراهم كردن بسترهاي علمي پيشرفت ايراني – اسلامي بافت هاي فرسوده شهري كشور 
-تبيين مفاهيم و مصاديق فرسودگي و بافت هاي فرسوده شهري در ابعاد اجتماعي اقتصادي ، جغرافيايي، فرهنگي و كالبدي
-تبيين اصول و روشهاي بهينه مديريت بافت هاي فرسوده شهري در سطح ملي و منطقه كاشان 
-بهره گيري از تجربيات ملي و بين المللي در مرحله برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و تبيين روش ها و راهكارهاي تهيه و اجراي طرح توسعه شهري در بافت هاي شهري در ايران و كاشان و آران و بيدگل
-تجربه و تحليل فرصت ها و چالش هاي فرا روي بافت هاي فرسوده شهري
-ارزيابي برنامه ها، چشم انداز و نقشه استراتژيك بافت هاي فرسوده منطقه كاشان 
-بهره گيري از از يافته هاي جديد پژوهشي
-استفاده بيشتر و بهتر از فضاي شهري براي اسكان جمعيت 
-رفع نياز ساكنان بافت فرسوده به كاربري هاي خدماتي (ايجاد فضاهاي كار و تفريح مناسب)
-بهبود ساختار حمل و نقل در بافت فرسوده و به تبع آن در شهر
-ارتقاء الگوي سكونت و مسكن


محورهاي اصلي همايش: 

-مباحث نظري و مفهومي بافت هاي فرسوده
-بافت هاي فرسوده شهري و ابعاد مديريتي
-بافت هاي فرسوده شهري و ابعاد اجتماعي - فرهنگي 
-بافت هاي فرسوده شهري، ابعاد كالبدي - فضائي 
-بافت هاي فرسوده شهري، ابعاد جغرافيائي - زيست محيطي 
-بافت هاي فرسوده شهري، ابعاد اقتصادي
-بافت هاي فرسوده منطقه كاشان 
-بافت هاي فرسوده و گردشگري
-بافت هاي فرسوده و پدافند غيرعامل
- احياي بافت هاي فرسوده شهري بر اساس الگوي اسلامي-ايراني و معماري بومي
 

نظرات