همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری

همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری

محورهاي همايش:

 اجتماعي –  فرهنگي
-ابعاد مختلف تاثيرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري محله‌
-راهكارهاي افزايش هويت اجتماعي محله از طريق جذب گردشگر
-ظرفيت‌سنجي اجتماعي و فرهنگي گروه‌هاي هدف گردشگري
-آسيب شناسي اجتماعي محله‌ها در جذب گردشگر
-توسعۀ گردشگري محله و نقش آن در عدالت اجتماعي شهر
-شيوه‌هاي توانمندسازي اجتماعي محله‌ها در جذب گردشگر


 كالبدي و محيطي        
-تاثيرات كالبدي فضاهاي گردشگري بر محله
-سامان‌دهي محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر
-گردشگري محله و نقش آن در جذب گردشگر
-آسيب شناسي كالبدي محله‌ها و نقش آن در جذب گردشگر
-راهكارهاي افزايش آگاهي ساكنين نسبت به اهميت فضاهاي محله
-سامان‌دهي كاربري اراضي محله‌
-پيشگيري از ايجاد انواع آلودگي در محله ( هوا، صوت و ...)؛
-راهكارهاي تغيير الگوي ترافيكي در محله


مديريت شهري          
-نقش مديران شهري در توسعۀ گردشگري محله
-معتمدين محلي و نقش آنان در توسعۀ گردشگري محله
-تجارب جهاني، مديريت شهري و گردشگري محله
-پيشينۀ تقسيم و مديريت آب در محله‌هاي اصفهان


اقـتـصـادي
-تاثيرگردشگري بر اقتصاد محله
-راهكارهاي افزايش انگيزۀ سرمايه‌گذاري در توسعۀ گردشگري محله
-نقش گردشگري محله بر بازسازي مراكز اقتصادي محله
-ضرورت‌هاي اقتصادي توسعۀ گردشگري محله
-محله‌هاي شهري اصفهان و فرصت‌هاي گردشگري
-مديريت محله‌ها و چگونگي نظم آن در دوره‌هاي مختلف تاريخي
-فرهنگ پهلواني در محله‌ها و گردشگري
-مباني ديني و هويت مذهبي محله‌ها و جذب گردشگر
-اقليت‌هاي ديني، محله‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري
-بازارچه‌هاي محله‌اي و جاذبه‌هاي گردشگري
-نقش محله‌ها در گذراندن اوقات فراغت شهروندان‌


محله،گردشگري و فرهنگ عامه
-محله‌هاي اصفهان در نگاه گردشگران
-جايگاه محله‌ها در گردشگري تاريخي
-ميراث ملموس و ناملموس محله‌ها و گردشگري
-شاخص‌ نمايي محله‌ها و گردشگري
-باغ محله‌هاي شهري و گردشگري
-شهر اسلامي، محله و گردشگري
-(مهمان گردشگري) و نقش آن در توسعۀ گردشگري
-محله، گردشگري و شهر خلاق
-پيشينۀ تاريخي محله‌هاي اصفهان

نظرات