همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری

همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری

محورهاي همايش:

معماري،شهرسازي
-جايگاه معماري وشهرسازي ايران در جهان معاصر
-محيط زيست و معماري پايدار
-انرژي هاي نو در معماري پايدار،برنامه ريزي انرژي در طراحي ساخت و ساز
-نقش معماري در ايجاد شهرهاي سالم و شهرهاي شاد
-مرمت و احياي بافت ها و آثار تاريخي
-نقش فضاهاي سبز در معماري پايدار شهري
-معماري معاصر،سبك شناسي و هويت شهري
-معماري و توريسم شهري
-معماري معاصر ايران و نقش و جايگاه آن در صنعت گردشگري
-نقش بافت هاي تاريخي در هويت بخشي توسعه پايدار شهري
-باز زنده سازي بافت شهري با تكيه بر هويت تاريخي
-تاثير گذاري فرهنگ و هنر در توسعه پايدار شهري
-برنامه ريزي و طراحي شهري در جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري
-بررسي تاثيرگذاري معماري در كشورهاي در حال توسعه
-نقش آموزش در رسيدن به شهرهاي سالم و شهرهاي شاد
-نقش فضاهاي شهري در توسعه پايدار شهرها
-تاثير طراحي فضاهاي شهري در ايجاد شهرهاي سالم شهرهاي شاد
-اكولوژيك شهري و شهر سبز
-مديريت پسماند در شهرها
-بررسي توسعه پايدار از منظر اقليم و بوم شناسي
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
- الگوهاي معماري بومي
-بازسازي بافت هاي تاريخي براساس ريخت شناسي شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
-طراحي شهري،بهسازي منظر و محيط زيست
-تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-برنامه ريزي مديريت و طراحي شهري
-تاثير آرايش فضاهاي شهري در حضور اجتماعي معلولين
-افزايش اميد به زندگي با فضاهاي مناسب شهري
-ايجاد فضاهاي مناسب براي اشتغال پايدار معلولان
-فضاهاي مذهبي و مناسب سازي آن براي دسترسي همه اقشار جامعه
-ساخت فضاهاي مناسب آموزشي،درماني،فرهنگي براي ارتقاء سطح زندگي معلولان


 عمران
-مهندسي سازه
-مهندسي زلزله
-مهندسي ژئوتكنيك
-مديريت ساخت و اجرا
-آموزش و توسعه مهندسي عمران
-مهندسي راه،حمل و نقل و ترافيك
-ترافيك،حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري
-مهندسي ترافيك و توسعه پايدار شهري
-نقشه برداري،ژئودزي و ژئوماتيك
-فن آوري هاي نو در مهندسي عمران
-مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
-ايمني و مديريت بحران و پدافند غيرعامل
-مهندسي منابع آب،سازه هاي هيدروليكي و دريايي
-تاثيرات تحولات تكنولوژي در مهندسي عمران
-نقش مهندسي عمران در جهت مقاوم سازي بافت ها و بناهاي تاريخي
-نقش تكنولوژي ساخت در توسعه پايدار
-مهندسي عمران و محيط زيست


 گردشگري
-نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهرها
-گردشگري و گرافيك شهري
-بررسي تاثيرگذاري صنعت گردشگري در كشورهاي در حال توسعه
-اكوتوريسم و محيط زيست
-راهكارهاي شكوفايي صنعت گردشگري
-بررسي زيرساخت هاي صنعت گردشگري ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته
-نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگري
-نقش اقليم،فرهنگ و هويت اقوام در توسعه گردشگري
-تاثير هنرهاي هفت گانه در صنعت گردشگري

نظرات